Course: Social Security in the EU

« Back
Course title Social Security in the EU
Course code KPP/SZEU
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
 • Vacík Antonín, Ing.
 • Pavlátová Jarmila, Doc. JUDr. CSc.
Course content
The contain of subject is created from following subject survey: 1. Introduction to common social policy in European union 2. Social security legal protection and its realization in EU member states 3. Social security coordination in European union, chosen countries 4. Social security of employees 5. Social security of entrepreneurs 6. Position of family members 7. Sickness insurance 8. Pregnancy, maternity and paternity benefits 9. Pension insurance 10. Family benefits 11. Social assistance 12. Unemployment benefits 13. Health insurance

Learning activities and teaching methods
Discussion, Instruction based on dialogue, Seminar classes, Individual study
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 32 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
basic knowledge of related disciplines, especially labor law and social security law of the Czech Republic
znát přístup k analýze sociální a zdravotní správy a jejích oblastí i srovnávací analýzy včetně analýzy právních předpisů
professional skills
porozumět právním informacím z různých pramenů, v nich obsaženým argumentům; pružně vyjádřit odborné myšlenky a názory tak, aby něco zdůraznil, odlišil nebo aby se vyhnul mnohoznačnosti; psát dobře strukturované články o ucelených tématech, vytvářet hypotézy a navrhovat postupy; napsat ucelenou práci k tématu, o kterém hledal podklady; vytvořit prezentaci a výsledek odprezentovat
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
- remember primary objectives terms from social security area rights when citizens are moving during active life within European member states
- identify basic regulations of coordination (equal treatment or non-discrimination, legislation of one country, previous periods of insurance, work or residence in other countries are taken into account if necessary, principle of exportability)
- specify general binding primary EU law rules and secondary law rules
- describe how and why laws change and what implications this changes in social security law of member states fields are
- specify rank of personal and fundamental rank of social security coordination in European union
- define public administration role in social security coordination
- create a time axis of historical development of common social policy of the European union
- apply theoretical knowledge for model situations of case studies from area of all social benefits, health, sickness, pension, unemployment, family, social assistance
- chose functional solutions with respect to appointed output
- notice connection between labour law relations and social security processes
- understand the basic aim of judicial decisions of national courts and the Court of the European Union
- porozumět důležitým problémům sociální a zdravotní politiky při migrování pracovníků za prací, jednotlivým sociálním událostem a jejich řešením při jejich koordinaci dávek v rámci EU
professional skills
- analyse nature of social security coordination among European member states
- orientate themselves in basic principles of subsidiarity and proportionality of EU law, its correlation with national law of member states and private voluntary insurance
- size up and interpret organization and backup separate areas of social security activities in member states
- apply appropriate practical methods of defining concrete social benefits
- chose various organizational method of coordination among applying social security administrators
- propose practical method and processes, which will be apply for professional managing social security coordination
- create basic documentation on high professional level to apply the benefits in different European union member states in compare view of their correct form
- mít hlubší znalosti sociálních struktur EU, institucí ČR aplikující právo EU, být schopen vnímat historický kontext veřejných politik zemí aplikující koordinaci sociálního zabezpečení, umět používat srovnávací metody, aplikovat poznatky a vyvozovat závěry
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Discussion
Instruction based on dialogue
Seminar classes
Individual study
professional skills
Discussion
Instruction based on dialogue
Seminar classes
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Seminar work
professional skills
Oral exam
Seminar work
Recommended literature
 • Černá, Jana; Vacík, Antonín. Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-14-8.
 • Gregorová, Zdeňka; Píchová, Irena. Základy pracovního práva a sociální zabezpečení v Evropských společenstvích. Brno : Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2729-0.
 • http://curia.europa.eu/. Soudní dvůr Evropské unie.
 • http://ec.europa.eu/social/. EU.
 • Chvátalová, Iva. Peněžité dávky v nemoci a mateřství v Evropské unii. Praha : Linde, 2003. ISBN 80-86131-45-9.
 • Klíma, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2009.
 • Koldinská, Kristina. Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU. V Praze : C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-622-0.
 • Spirit, Michal. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-189-2.
 • Tomeš, I., Koldinská, K. Sociální právo Evropské unie. Praha: C.H.Beck, 2003. ISBN 80-7179-831-2.
 • Tröster, Petr. Právo sociálního zabezpečení. 6., podstatně přeprac. a aktualiz. vyd. V Praze : C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-473-5.
 • Žondrová Sylva. Přehled judikatury z oblasti sociálního zabezpečení.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 2 -
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 2 -
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 2 -