Course: Labour Law in European union

« Back
Course title Labour Law in European union
Course code KPP/PPEU
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
 • Pavlátová Jarmila, Doc. JUDr. CSc.
 • Dittrich Michal, Mgr.
Course content
The content of the course consists of the following thematic areas: 1. Work and social issues in the work of the European Union and the Council of Europe; European labor law, international labor law, international private law work; primary and secondary EU law and its relationship to the law of the Member States 2. Fundamental rights and freedoms in European labor law 3. Free movement of workers, protection of persons in relation to the free movement of workers 4. Non-discrimination in employment, equal access to employees 5. European adaptation of mass dismissal, the employer's obligation 6. Protection of employees' rights in the event of transfers of undertakings or businesses or parts thereof 7. Protection of motherhood, parenting and young employees 8. Working conditions for a specified period 9. Agency employment 10. The working hours, holidays, part-time work 11. Payment of employer insolvency 12. Collective labor law and the right to information 13. International private employment

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Discussion, Individual study, Lecture
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 32 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
znát základy pracovního práva a legislativy a orientovat se v právním řádu ČR
professional skills
porozumět právním informacím z různých pramenů, v nich obsaženým argumentům; pružně vyjádřit odborné myšlenky a názory tak, aby něco zdůraznil, odlišil nebo aby se vyhnul mnohoznačnosti; psát dobře strukturované články o ucelených tématech, vytvářet hypotézy a navrhovat postupy; napsat ucelenou práci k tématu, o kterém hledal podklady; vytvořit prezentaci a výsledek odprezentovat
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
- know the basic concepts of EU labor law and transnational differentiation of labor market legislation from the regulation of international and national
- know the basic rules and principles of the use of standards EU labor law
- know how to interpret standards Czech labor law, which is implemented by EU labor law
- can be assessed with reference to the knowledge of EU legislation and case law issues of discrimination in employment and equal access
- know the principles and differences in the implementation of EU labor law in different Member States
- know the theoretical issues and legislation to protect some labor relations and workers' rights in a work and social situation
professional skills
- understand the sources of labor law in the EU and the CJEU case law
- use knowledge of EU labor law and case law in resolving labor relations
- solve practical problems in employing persons arising in connection with the free movement of workers
- to deal with labor relations staff, seconded by the employer from another Member State to perform work in the Czech Republic and conversely
- address the issue of cross-agency work
- address the issue of cross-agency work - practically apply the provisions on access to transnational information on employer and employee representation of employers in the territory of the Member States of the EU and European Economic Area
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
Individual study
Discussion
professional skills
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
Individual study
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Seminar work
professional skills
Oral exam
Seminar work
Recommended literature
 • Lisabonská smlouva o EU.
 • Lisabonská smlouva o fungování EU.
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství.
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 1002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě.
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby.
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009, o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství (přepracované znění).
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 vysílání pracovníkův rámci poskytování služeb.
 • Směrnice Rady ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (89/391/EHS).
 • Směrnice Rady ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (91/533/EHS).
 • Směrnice Rady ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru (91/383/EHS).
 • Směrnice Rady ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních prostředků zaměstnanci při práci (třetí samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
 • Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ.
 • Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.
 • Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnancův případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů.
 • Směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.
 • Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.
 • Směrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. července 2005, o dohodě mezi Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě.
 • Směrnice Rady 2006/109/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství.
 • Směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES.
 • Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá samostatná směrnice ve smysl čl. 6 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
 • Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků.
 • Směrnice Rady 94/45 ze dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství.
 • Směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996 o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi.
 • Směrnice Rady 97/74/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se oblast působnosti směrnice 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo o vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství rozšiřuje na Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
 • Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
 • Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění.
 • Směrnice Rady 99/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.
 • Barancová, Helena. Európske pracovné právo : flexibilita a bezpečnosť pre 21. storočie. Bratislava : Sprint dva., 2010. ISBN 978-80-89393-42-8.
 • Bělina, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-283-0.
 • Gregorová, Zdeňka; Píchová, Irena. Základy pracovního práva a sociální zabezpečení v Evropských společenstvích. Brno : Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2729-0.
 • Hromada, Miroslav. Pracovněprávní spory. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-581-7.
 • Kadlecová, Tereza. Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-341-8.
 • Pavlátová, Jarmila. Pracovněprávní vztahy z pohledu nového občanského zákoníku. 2014. ISBN 978-80-7380-507-4.
 • Pichrt, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. 1. vyd. V Praze : C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-481-0.
 • Pichrt, Jan. Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání. Vyd. 1. V Praze : C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-316-5.
 • Štefko, M. Vysílání zaměstnanců do zahraničí.. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-110-9.
 • Tomeš, Igor,; Koldinská, Kristina. Sociální právo Evropské Unie. Praha : C.H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-831-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 4 -
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 4 -
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 4 -
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding 4 -
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding 4 -