Course: Enterprise Risk Management

« Back
Course title Enterprise Risk Management
Course code KPM/RMP
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 7
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Januška Martin, Ing. Ph.D.
 • Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
Content 1. The concept of risk management in today's enterprises, crisis management and planning; 2. The concept of risk, its classification, measurement and risk assessment; 3. Decision-making processes classification, decision-making models, analysis and formulation of decission problems, 4. Decision-making under certainty, citeria selection, formulation of variants; definition of variant impacts and variant evaluation multi-criteria decision-making; 5. Risk management processes; 6. Risk integration into investment decisions, Risk management in financial management; 7. Influence of Risk management on value creation; Situation analysis and problem identification; problem analysis and formulation. 8. Risk management in financial management. 9. Risk management in business activities; 10. Decision-making under risk and uncertainty, utility, decision matrix; decision-making rules; 11. Implementation of risk management practices into the company´s environment. 12. Crisis Management

Learning activities and teaching methods
Project-based instruction, Multimedia supported teaching, One-to-One tutorial, Individual study, Students' self-study, Lecture, Practicum
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 35 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 45 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Mastering of the basic terminology of risk management.
Demonstrate knowledge in determining indicators for measuring and assessing risk exposure
Applying modern management methods including prediction of risk in evaluating of the company
Applying modern management methods including prediction of risk in evaluating of the company.
Communicate risk perception and crisis phenomena in the company
Working with the exact scenario and modeling approaches and the prediction of risk applied in the construction of the outputs of the strategic plan of the company.
professional skills
pracovat v prostředí MS Windows a MS Office
zvládat základní anglickou terminologii předmětu
learning outcomes
professional knowledge
To work systematically with risk, predict its development and design processes leading to its treatment in the corporate environment.
professional skills
pracovat se SW nástrojem AtRisk
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
Multimedia supported teaching
Project-based instruction
Students' self-study
Individual study
One-to-One tutorial
assessment methods
Oral exam
Test
Seminar work
Quality of a written report
Recommended literature
 • Coleman, Les. Risk strategies : dialling up optimum firm risk. Farnham : Gower, 2009. ISBN 978-0-566-08938-1.
 • Fotr, Jiří. Manažerské rozhodování : postupy, metody a nástroje. Vyd. 1. Praha : Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-15-9.
 • Fotr, Jiří; Souček, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů : jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0.
 • Garlick, Andy. Estimating risk : a management approach. Hampshire : Gower, 2007. ISBN 978-0-566-08776-9.
 • Hnilica, Jiří; Fotr, Jiří. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2560-4.
 • Kafka, Tomáš. Průvodce pro interní audit a risk management. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-121-5.
 • Kislingerová, Eva; Hnilica, Jiří. Finanční analýza : krok za krokem. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-321-3.
 • Kislingerová, Eva. Oceňování podniku, 2. přepracované a doplněné vydání. Praha : C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-529-1.
 • Leitch, Matthew. Intelligent internal control and risk management : designing high-performance risk control systems. Farnham : Gower, 2008. ISBN 978-0-566-08799-8.
 • MAŘÍKOVÁ, P., MAŘÍK, M. Moderní metody výkonnosti a oceňování podniku. Praha: EKOPRESS, 2001. ISBN 80-86119-57-2.
 • Smejkal, Vladimír; Rais, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1667-4.
 • Šulák, Milan; Vacík, Emil,; Ircingová, Jarmila. Teze k přednáškám předmětu Řízení podnikatelských projektů. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7043-612-7.
 • Šulák, Milan; Vacík, Emil. Měření výkonnosti firem. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005. ISBN 80-86754-33-2.
 • Šulák, Milan; Vacík, Emil. Strategické řízení v podnicích a projektech. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005. ISBN 80-86754-35-9.
 • Tichý, Milík. Ovládání rizika : analýza a management. Praha : C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-415-5.
 • Vacek, Jiří. Rozhodování za rizika a nejistoty : [cvičebnice]. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7043-618-9.
 • VEBER, J. Management. Praha: management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-029-7.
 • Zuzák, Roman. Krizové řízení podniku : (dokud ještě není v krizi). 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-74-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Economics Project Management Systems (2013) Economy 2 Winter