Course: Company Culture and Performance

« Back
Course title Company Culture and Performance
Course code KPM/PKV
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
 • Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Course content
- Organizational behavior. - Corporate - organizational culture. - Diagnosis of corporate cultures. - Typologies of corporate cultures. - Changes of corporate cultures. - Individual performance in organizations. - Motivation and performance - models for explaining individual performance. - Models for influencing individual performanace. - Manager, culture, performance. - Intercultural management and performance. - Team effect and performance. - Organizational development, culture, performance - Strategy, culture, performance. - Group and performance. - Organizational development, culture, performance. - Strategy - culture - performance.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Students' portfolio, Task-based study method, Seminar classes
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • unspecified - 17 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
The students can prove fundamental overview of courses: Psychology in economic practice and Basics of management. Student can - utilize basic knowledge of psychology of personality, theories of motivation, - understand social aspects of organizations and management, - utilize knowledge of functions and activities of managers.
learning outcomes
Studet is able to: - State an overview of the types of corporate cultures. - Identify the corporate culture of the concrete organization. - Generate the project of the change of an organizational culture. - Use different methods of the influencing of an individual and group performance. - Relate a corporate culture, a strategy of an organization and a human capital of organization.
professional skills
Student is able: - to dignose corporate culture particular organization, - to elaborate project focuses on changing corporate culture particular organization, - to apply differents methods influencing individual and team performance.
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Task-based study method
Students' portfolio
Seminar classes
E-learning
Lecture
professional skills
E-learning
Collaborative instruction
Discussion
Task-based study method
Students' self-study
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
Group presentation at a seminar
Written exam
professional skills
Seminar work
Skills demonstration during seminar
Group presentation at a seminar
Recommended literature
 • Armstrong, M. A Handbook of Human Resource Management Practice. . London: Kogan Page, 2006.
 • Armstrong, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0469-2.
 • Bělohlávek, František; Košťan, Pavol; Šuleř, Oldřich. Management. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2001. ISBN 80-85839-45-8.
 • Bělohlávek, František. Organizační chování : jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 1996. ISBN 80-85839-09-1.
 • Bridges, William. Typologie organizace : využití osobnostních typů v procesu rozvoje organizace. Vyd. 1. Praha : Management Press, 2006. ISBN 80-7261-137-2.
 • Dědina, Jiří; Cejthamr, Václav. Management a organizační chování : manažerské chování a zvyšování efektivity, řízení jednotlivců a skupin, manažerské role a styly, moc a vliv v řízení organizací. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1300-4.
 • Hofstede, G, Hofstede, G.J. Kultura a organizace: Software lidské nysli. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-86131-70-X .
 • Jermář, Milan a kol. Psychologie v organizační a ekonomické praxi. Plzeň, 2012. ISBN 978-80-261-0147-5.
 • Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha : Management Press, 2001. ISBN 80-7261-033-3.
 • Kubr, Milan. Poradenství pro podnikatele a manažery I. díl : Zásady a zkušenosti. 1. vydání. Praha : CAPA poradenská agentura, 1991. ISBN 80-7064-036-7(1.
 • Lukášová, Růžena. Organizační kultura : od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0648-2.
 • Lukeš, Martin; Nový, Ivan. Psychologie podnikání : osobnost podnikatele a rozvoj podnikatelských dovedností. Vyd. 1. Praha : Management Press, 2005. ISBN 80-7261-125-9.
 • Mayerová, Marie; Růžička, Jiří. Vedení lidí v organizaci. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1999. ISBN 80-7082-557-X.
 • NOVÝ, I. a kol. Interkulturální management. Praha, Grada, 1996. ISBN 80-7169-018-X.
 • Nový, Ivan; Schroll-Machl, Sylvia. Interkulturní komunikace v řízení a podnikání. Vyd 2. Praha : Management Press, 2001. ISBN 80-7261-042-2.
 • Pfeifer, Luděk. Firemní kultura : Síla sdílených cílů, hodnot a priorit. 1. vydání. Praha : Grada, 1993. ISBN 80-7169-018-X.
 • Šulák, Milan; Vacík, Emil. Strategické řízení v podnicích a projektech. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005. ISBN 80-86754-35-9.
 • Tureckiová, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0405-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2016) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2014) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2017) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Economics Project Management Systems (2013) Economy 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2015) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Economics Business Economics and Management (2017) Economy 2 Winter
Faculty of Economics Business Economics and Management (2013) Economy 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (1) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Economics Information Systems Management (2013) Economy 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2012) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Economics Business Economics and Management (2017) Economy 2 Winter