Course: Business Economy 1

« Back
Course title Business Economy 1
Course code KPM/PE1
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Nosková Marta, Ing. Ph.D.
 • Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
 • Machová Kristýna, Ing.
 • Kutlák Jiří, Ing.
 • Chvojan Petr, Ing.
 • Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
 • Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
 • Sova Martinovský Václav, Ing.
 • Čech Marek, Ing.
Course content
1. Entrepreneurship, entrepreneur, enterprise, development of business economy 2. Company environment, entrepreneurship determinants, company goals and function 3. Typology of companies 4. Asset, capital and organizational structure of a company 5. Factors of production, classification of these factors, effectiveness of company, company economic result 6. Company life cycle - start of entrepreneurial activities, prerequisites for success of start-up company, business plan, budget, business support 7. Company life cycle - growth, stabilization, crisis, rehabilitation, downfall 8. Company management 9. Production 10. Purchase process 11. Selling, marketing process, product life cycle 12. Personal activities 13. Summary Additional information for students of combined form of study is on the Courseware.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Self-study of literature, Practicum
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 35 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 56 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
None.
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
describe and distinguish various type and forms of companies
understand structure of company processes and interactions.
professional skills
analyze company life-cycle and its development
discuss and evaluate company outcomes
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Interactive lecture
Practicum
Self-study of literature
professional skills
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Written exam
Continuous assessment
professional skills
Seminar work
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
 • Horová, Michaela; Taušl Procházková, Petra. Podnikatelská kultura, image podnikatele a jejich řízení. Vyd. 1. V Plzni : Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-261-0012-6.
 • Mikovcová, Hana; Scholleová, Hana. Praktikum podnikové ekonomiky pro bakalářské studium. 2., upr. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-209-7.
 • Srpová, Jitka; Řehoř, Václav. Základy podnikání : teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5.
 • Synek, Miloslav; Kislingerová, Eva. Podniková ekonomika. 6. přepracované a doplněné vydání. 2015. ISBN 978-80-7400-274-8.
 • Synek, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.
 • Taušl Procházková, Petra. Úvod do podnikové ekonomiky. Plzeň, 2017. ISBN 978-80-261-0733-0.
 • Wöhe, Günter; Kislingerová, Eva. Úvod do podnikového hospodářství. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze : C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-897-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Economics Retail Management (2015) Economy 1 Winter
Faculty of Economics Project Management Systems (2015) Economy 1 Winter
Faculty of Economics Project Management Systems (1) Economy 1 Winter
Faculty of Economics Business Economics and Management (2015) Economy 1 Winter
Faculty of Economics Information Systems Management (2015) Economy 1 Winter
Faculty of Economics Retail Management (1) Economy 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2015) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2012) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Economics Information Systems Management (2017) Economy 1 Winter
Faculty of Economics Business Economics and Management (1) Economy 1 Winter
Faculty of Economics Business Economics and Management (2015) Economy 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2016) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Economics Business Economics and Management (2010) Economy 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2014) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (1) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Economics Information Systems Management (1) Economy 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2017) Informatics courses 1 Winter