Course: Managerial Comminication

« Back
Course title Managerial Comminication
Course code KPM/MRK
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Course content
- Competencies of manager, specifics of managerial communication. - Basics of managerial communication: process, styles, forms, barriers, open and closed communication, nonverbal communication. - Specific forms of managerial communication, interviews, listening, questioning, argumentation, group activities, social perception. - Intercultural communication, corporate culture, intercultural differances, intercultural competencies. - Transactional analysis and development of management, main principles, training of transactional analysis. - Communications and conflict situations, causes of conflicts, management of conflicts, styles of conflict resolutions. - Communication in groups - team work, social networks, team development, problem solving in groups. - Bargaining. negotiations, process of bargaining, collective bargaining, mediation. - Communication in organizations I. Systems of communications, meetings, conversing organizations, communications with media - Communication in organizations II. Development interview, selection interview, employee problems centered interview, - Communication in project management. 12. Communication and leadership " Leadership styles " Coaching, mentoring, empowerment " Motivation

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Lecture with practical applications, Collaborative instruction, Discussion, Task-based study method, Individual study, Lecture, Practicum
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Individual project (40) - 25 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
The students can prove fundamental overview of courses: Psychology in economic practice Fundamantals of management Development of social and managerial skills They can - utilize basic knowledge of social communication - understand basic aspects of organizational behavior - utilize knowledge of activities of managers in organizations.
learning outcomes
Studet is able to: - Analyze communication situations in managerial practice. - Apply principles of managerial communication into internal programs of communication in organizations. - Manage collective meetings, trainings, discussions. - Assess weaknesses and utilize appropriate forms of comunication in different types of interviews. - Facilitate group problem solving and in other sorts of collective activities. - Create plans of development communication skills for different groups of employees and different situations.
teaching methods
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
Practicum
Task-based study method
Collaborative instruction
Individual study
Lecture with practical applications
Discussion
assessment methods
Combined exam
Seminar work
Recommended literature
 • Bay, Rolf H.; Drmlová, Dana; Musilová, Ivana. Účinné vedení týmů. 1. vyd. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-247-9068-8.
 • Bedrnová, Eva; Nový, Ivan. Psychologie a sociologie řízení. 1. vyd. Praha : Management Press, 1998. ISBN 80-85943-57-3.
 • Bělohlávek, František. Organizační chování : jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 1996. ISBN 80-85839-09-1.
 • BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení : východiska, metody, cvičení a hry. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6.
 • Dědina, Jiří; Cejthamr, Václav. Management a organizační chování : manažerské chování a zvyšování efektivity, řízení jednotlivců a skupin, manažerské role a styly, moc a vliv v řízení organizací. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1300-4.
 • DeVito, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-7169-988-8.
 • DUPUY, E. Úspěšný dialog. Vyd. 1. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-666-7.
 • Fehlau, Eberhard G. Konflikty v práci : jak se vypořádat s konfliktními situacemi a lidmi. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0533-8.
 • Holá, Lenka. Mediace : způsob řešení mezilidských konfliktů. Vyd. 1. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0467-6.
 • Horáková, Iveta; Stejskalová, Dita; Škapová, Hana. Strategie firemní komunikace. Vyd. 1. Praha : Management Press, 2000. ISBN 80-85943-99-9.
 • Jarošová, Eva. Trénink sociálních a manažerských dovedností : metodický průvodce. Praha : Management Press, 2001. ISBN 80-7261-048-1.
 • Jermář, Milan a kol. Psychologie v organizační a ekonomické praxi. Plzeň, 2012. ISBN 978-80-261-0147-5.
 • Khelerová, Vladimíra. Komunikační dovednosti manažera. 1. vydání. Praha : Grada, 1995. ISBN 80-7169-223-9.
 • Kohout, Jaroslav. Rétorika : umění mluvit a jednat s lidmi. 1. vyd. Praha : Management Press, 1995. ISBN 80-85603-92-6.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Tajemství úspěšného jednání. Praha: Grada, 1996.
 • Lukášová, Růžena. Organizační kultura : od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0648-2.
 • Mikuláštík, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0650-4.
 • Nový, Ivan; Schroll-Machl, Sylvia. Interkulturní komunikace v řízení a podnikání. Vyd 2. Praha : Management Press, 2001. ISBN 80-7261-042-2.
 • PEASE, A. Řeč těla : jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-582-2.
 • Plamínek, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0403-X.
 • Plaňava, Ivo. Průvodce mezilidskou komunikací : přístupy - dovednosti - poruchy. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0858-2.
 • Špačková, Alena. Moderní rétorika : jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0633-4.
 • Tureckiová, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0405-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester