Course: Motivation for Work Behaviour

« Back
Course title Motivation for Work Behaviour
Course code KPM/MOPJ
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Dvořáková Věra, PhDr.
Course content
- Introduction to motivation in managing the working activities - theory of work motivation - motivation in management concepts - knowledge of motivation used in practice - application of motivational concepts in managerial practice - motivation, satisfaction and performance of workers - motivation for management activities - key managerial activities - employee motivation - employee evaluation - social working conditions and their impact on satisfaction and performance of staff - communication as a stimulational factor - personnel management role in the motivation of staff - motivation to be creative

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Discussion, Students' portfolio, Individual study, Self-study of literature, Practicum
 • Preparation for an examination (30-60) - 42 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Practicum
Self-study of literature
Individual study
Students' portfolio
Discussion
assessment methods
Combined exam
Seminar work
Group presentation at a seminar
Recommended literature
 • Bedrnová, Eva,; Nový, Ivan. Psychologie a sociologie řízení. Praha : Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-169-0.
 • Dvořáková, Zuzana. Management lidských zdrojů. Praha, C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4.
 • Hagemannová, Gisela. Motivace. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85865-13-0.
 • Jermář,Milan a kol. Psychologie v organizační a ekonomické praxi. ZČU Plzeň, 2012. ISBN 978-80-231-0147-5.
 • Mayerová M. Motivace pracovní činnosti. Praha: NADAS, 1970.
 • Mayerová, Marie. Stres, motivace a výkonnost. 1. vyd. Praha : Grada, 1997. ISBN 80-7169-425-8.
 • Plamínek, Jiří. Tajemství motivace : jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1991-7.
 • Provazník, Vladimír; Komárková, Růžena. Motivace pracovního jednání. 1. vydání. Praha : VŠE, 1996. ISBN 80-7079-283-3.
 • Růžička J. Motivace pracovní činnosti. Praha: VŠE, 1995.
 • Suntingerová, L. Kreativita v manažmente. Bratislava, 2010. ISBN 978-80-89393-21-3.
 • Tureckiová, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha, Grada, 2004. ISBN 80-247-0405-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester