Course: Enterprises Tactical Management

« Back
Course title Enterprises Tactical Management
Course code KPM/9TMP
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
 • Jovanovski Veronika, Ing. MBA
Course content
- Planning process, business plan. - Business project of rising of performance of the plant. - Financial plan of the project. - Financial analysis, performance measurement of the project. - Profit/cost volume analysis. - Profit time development analysis. - Estimation of effectivness of investment projects. - Value based management of projects. - Enterprises assessing methods. - Risk analysis of business project.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, One-to-One tutorial, Task-based study method, Individual study, Students' self-study, Lecture, Practicum
 • Preparation for an examination (30-60) - 34 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Know the problematics of business administration and accounting
professional skills
Use the financial statements
Understand the performance indicators in business projects
Methodologies applied in practical applications
Communicate suggestions in the team
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
Identify key tools which may influence performance of business projects
Explain guides of design of financial plans
Clarify the basic characteristic of risk management
professional skills
Discuss influences of impact of entrepreneurial environment to the project
Apply the methodology of financial planning in specific enterprise
Identify risks which threaten the project and deliminate their significance
Predict probability of development calculated alternatives
general eligibility
N/A
N/A
Student is able to apply the managerial economic problematic in business practice.
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Practicum
Task-based study method
Students' self-study
Individual study
One-to-One tutorial
assessment methods
Oral exam
Test
Project
Recommended literature
 • An Overview of Risc Management Techniques. UK, 2001.
 • Blaha, Zdenek Sid; Jindřichovská, Irena. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3., rozš. vyd. Praha : Management Press, 2006. ISBN 80-7261-145-3.
 • Fotr, Jiří; Souček, Ivan. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0939-2.
 • Fotr, Jiří. Strategické finanční plánování. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-694-3.
 • Freiberg, František. Finanční controlling : koncepce finanční stability firmy. Praha : Management Press, 1996. ISBN 80-85943-03-4.
 • Israel, R. Financial Strategies for Value Creation. Michigan, USA, 2001.
 • KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. Praha: C.H.Beck, 2001. ISBN 80-7179-529-1.
 • Kovanicová, Dana, Kovanic, Pavel. Poklady skryté v účetnictví. Díl 1, Jak porozumět účetním výkazům. 2., aktualiz. vyd. Praha : Polygon, 1995. ISBN 80-85967-06-5.
 • Mařík, Miloš. Metody oceňování podniku : proces ocenění - základní metody a postupy. 2., upr. a rozš. vyd. Praha : Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-32-3.
 • Neumaierová, Inka; Neumaier, Ivan. Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1. vyd. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0125-1.
 • Smejkal, Vladimír; Rais, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1667-4.
 • Synek, Miloslav. Manažerská ekonomika. 1. vyd. Praha :GRADA Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1992-4.
 • Šulák, Milan; Vacík, Emil,; Ircingová, Jarmila. Teze k přednáškám předmětu Řízení podnikatelských projektů. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7043-612-7.
 • Šulák, Milan; Vacík, Emil. Měření výkonnosti firem. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005. ISBN 80-86754-33-2.
 • Šulák, Milan; Vacík, Emil. Strategické řízení v podnicích a projektech. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005. ISBN 80-86754-35-9.
 • VOSSE, D. Risk Analysis, 2. edition. New York: John Wiley & Sons, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester