Course: Enterprises Strategic Management

« Back
Course title Enterprises Strategic Management
Course code KPM/9SMP
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 8
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
 • Horejc Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
-Introduction to Strategic Management - Content of strategic management. - Formulation of strategy. - Strategic alternatives - evaluation, choice of optimal strategy - Implentation of strategy. - Balanced Scorecard. - Partial strategies, strategic plans - Updating and changing corporate strategies - Strategic management in a process of globalization.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture with practical applications, Group discussion, Students' self-study, Lecture
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Contact hours - 78 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Student must: master accounting basics for financial plan formulation; understand macroeconomic development for analyzing external environment of a company; synthesize knowledge of marketing, which is necessary for the formulation of strategic forecasts; use the knowledge of business economics for appropriate planning of future development of an organization; communicate with companies during elaboration of the individual project.
learning outcomes
Student is able to: - Formulate strategic vision of a company - Analyze the environment in which a company exists and to respect its development. - Formulate, evaluate and select an optimal strategic alternative - Define an corporate strategy and partial strategies - Select key performance indicators and assign appropriate system of measurement to these indicators. - create short-term goals to implement the strategy; - Communicate with companies during elaboration of individual project.
general eligibility
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Group discussion
Students' self-study
Lecture with practical applications
assessment methods
Oral exam
Test
Project
Recommended literature
 • FOTR, J., VACÍK, E. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha : Grada, 2012. ISBN 987-80-247-3985-4.
 • Fotr, Jiří; Souček, Ivan. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0939-2.
 • Chan Kim, W., Mauborgne, R. Strategie modrého oceánu. Umění vytvořit si svrchovaný prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry. Praha, 2005. ISBN 80-7261-128-3.
 • Jirásek, Jaroslav A. Agenda příštích let (Quo vadis, management?) (Řízení: kam spěje, kudy a jak rychle). Praha, 2006. ISBN 80-86946-04-5.
 • Kaplan, Robert S.; Norton, David P. Alignment : using the balanced scorecard to create corporate synergies. Boston : Harvard Business School Press, 2006. ISBN 1-59139-690-5.
 • Kaplan, Robert S.; Norton, David P. Balanced scorecard : strategický systém měření výkonnosti podniku. 4. vyd. Praha : Management Press, 2005. ISBN 80-7261-124-0.
 • Kaplan, Robert S.; Norton, David P. Strategy maps : converting intangible assets into tangible outcomes. Boston : Harvard Business School Press, 2004. ISBN 1-59139-134-2.
 • Kaplan, Robert S.; Norton, David P. The execution premium : linking strategy to operations for competitive advantage. Boston : Harvard Business School Press, 2008. ISBN 978-1422121160.
 • Keřkovský, M., Vykypěl, O. Strategické řízení - teorie pro praxi. Praha, 2002. ISBN 80-7179-578-X.
 • Kislingerová, Eva; Nový, Ivan. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. Vyd. 1. V Praze : C.H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-847-9.
 • Kotler, P., Kotler, M. 8 strategií růstu. Jak ovládnout trh. Brno, 2013. ISBN 978-80-265-0076-6.
 • Magretta, Joan. Michael Porter - Jasně a srozumitelně. Praha, 2012. ISBN 978-80-7261-251-2.
 • Pearce, John A.; Robinson, Richard B., Jr. Strategic management : formulation, implementation, and control. 4th ed. Homewood : Irwin, 1991. ISBN 0-256-08323-1.
 • Souček, Zdeněk. Strategie úspěšného podniku. Symbióza kreativity a disciplíny. Praha, 2015. ISBN 978-80-7400-572-5.
 • Šulák, Milan; Vacík, Emil. Strategické řízení v podnicích a projektech. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005. ISBN 80-86754-35-9.
 • Šulák, Milan; Zahradníčková, Lenka. Rozbor výkonnosti firem. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2012. ISBN 978-80-261-0146-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester