Course: Personnel Management

« Back
Course title Personnel Management
Course code KPM/9PSM
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Course content
- Contemporary trends of human resources management. - Strategic human resources management. - Human resources management: approaches, models, theories. - Personnel processes. - Assessment of human resources. - Job analysis, recruiting process. - Selection and staffing. - Process of orientation. - Process of education and training. - Motivation, performance evaluation. - Human resources management in project management. - Downsizing, outplacement service. eer management. - k performance evaluation. - Career development. - Motivation programme and remuneration. - Information in HR management, personnel audit, opinion and attitude enquiry. - Headcount reduction. - Social policy and programmes. - Intercultural and strategic management of human resources.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, Task-based study method, Lecture, Lecture with visual aids, Seminar, Practicum
 • Contact hours - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 44 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
The students can prove fundamental overview of courses: Psychology in economic practice Sociology in economic practice Basics of management They can - utilize basic knowledge of psychology of personality, theories of motivation, work and social competencies, - understand psychological and sociological aspects of organizations (e.g. communication, conflicts management, - utilize knowledge of functions and activities of managers.
learning outcomes
Student je schopen: - vysvětlit význam propojení mezi lidským potenciálem a možnostmi rozvoje organizace, - charakterizovat trendy v teorii a praxi managementu lidských zdrojů v organizacích různého typu, - vyložit podstatu strategického managementu lidských zdrojů.
professional skills
Student je schopen: - formulovat zásady personální politiky pro organizaci - uplatnit činnosti personálního managementu v řídící praxi, - organizovat výběrové řízení na obsazení pracovní pozice, - zhodnotit efektivnost výcvikových a rozvojových aktivit organizace.
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Practicum
Multimedia supported teaching
Task-based study method
Students' portfolio
assessment methods
Written exam
Combined exam
Skills demonstration during practicum
Seminar work
Recommended literature
 • Armstrong, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0469-2.
 • Bedrnová, Eva; Nový, Ivan. Psychologie a sociologie v řízení firmy : cesty efektivního využití lidského potenciálu podniku. 1. vyd. Praha : Prospektrum, 1994. ISBN 80-7175-010-7.
 • Dvořáková, Zuzana. Management lidských zdrojů. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4.
 • Kaplan, Robert S.; Norton, David P. Alignment : systémové vyladění organizace : jak využít Balanced Scorecard k vytváření synergií. Vyd. 1. Praha : Management Press, 2006. ISBN 80-7261-155-0.
 • Kaplan, Robert S.; Norton, David P. Balanced scorecard : strategický systém měření výkonnosti podniku. 3. vyd. Praha : Management Press, 2002. ISBN 80-7261-063-5.
 • Koubek, Josef. Personální práce v malých podnicích. null. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0602-4.
 • Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha : Management Press, 2001. ISBN 80-7261-033-3.
 • Mayerová, Marie; Růžička, Jiří. Moderní personální management. 1. vydání. Praha : Nakladatelství H&H, 2000. ISBN 80-86022-65-X.
 • Riegel, Karel. Ekonomická psychologie. Vyd. 1. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1185-0.
 • Tureckiová, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0405-6.
 • Ulrich, David. Mistrovské řízení lidských zdrojů : překlad bestselleru Human resource champions. 1. českĂŠ vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3058-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester