Course: Business Economy 2

« Back
Course title Business Economy 2
Course code KPM/9PE2
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
 • Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
 • Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Course content
1. Structure and function of company - review. Company costs, cost function, cost planning a control 2. Profit and relation between basic economic company terms - revenue, production, price, cost; choosing optimal option 3. Cost calculation, calculation methods and types 4. Cash flow 5. Financing of company - types, financial mix, management, sources 6. Financing of company - financial effectiveness, specificity of management in SMEs and large company 7. Supply optimization, modern way of supply management, company information systems (case study SAP) 8. Investment activities - investment sources, evaluation 9. Controlling, innovation activities 10. Company clustering, entreprises in a global environment 11. Specific economies: small and middle sized companies 12. Specific economies: non-profit organizations etc. 13. Summary Additional information for the students of combined form of study is on the Courseware.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Self-study of literature, Practicum
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 35 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 35 hours per semester
 • Contact hours - 10 hours per semester
 • unspecified - 24 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Knowledge of following course is relevant: Business economy 1.
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
understand company activities and their relations.
professional skills
understand and manage typical company processes, solve examples of company praxis and understand impact of company decision on its function
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Interactive lecture
Practicum
Self-study of literature
assessment methods
Test
Skills demonstration during practicum
Seminar work
Continuous assessment
Recommended literature
 • KISLINGEROVÁ, E., NOVÝ, I. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. Praha: C.H.BECK, 2005. ISBN 80-7179-847-9.
 • Mikovcová, Hana; Scholleová, Hana. Praktikum podnikové ekonomiky pro bakalářské studium. 2., upr. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-209-7.
 • Mikovcová, Hana; Scholleová, Hana. Praktikum podnikové ekonomiky pro magisterské studium. 2., rozĹĄ. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-319-3.
 • Srpová, Jitka; Řehoř, Václav. Základy podnikání : teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5.
 • SYNEK, M. Manažerská ekonomika, 5. vydání. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.
 • Synek, Miloslav; Kislingerová, Eva. Podniková ekonomika. 6. přepracované a doplněné vydání. 2015. ISBN 978-80-7400-274-8.
 • Taušl Procházková, Petra. Úvod do podnikové ekonomiky. Plzeň, 2017. ISBN 978-80-261-0733-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester