Course: Operative management

« Back
Course title Operative management
Course code KPM/9OMP
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Januška Martin, Ing. Ph.D.
Course content
- Introduction, process management, operational management, innovation - Types of processes, process modeling - Performance management processes - Production processes and their characteristics - Calculation in the manufacturing process - Cost calculation method ABC/ABM, value added - Quality management standards and tools - Statistical methods in quality management - Quality planning in preparation for new products. The effectiveness of the quality management - Business Process Management - basic methods - Business Process Management - advanced methods - Controlling production. Software support processes

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Students' portfolio, Textual studies, Practicum
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 16 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
The knowledge of subject presented in courses Business Administration and Management (KEM/PE1, KPM/PE2 and KPM/ZM). Be oriented in applications of exact methods in production preparation management.
learning outcomes
Student is able to: - Understand the importance of operational management for modern business; - Identify practices that are used for operational management of the organization; - To get acquainted with standardization in enterprises and the development of standards; - To get acquainted with access to quality and quality in general; - To get acquainted with the methods of optimization possibly rationalization of business processes;
teaching methods
Interactive lecture
Practicum
Textual studies
Students' portfolio
assessment methods
Combined exam
Test
Seminar work
Recommended literature
 • ČSN EN ISO 14001:2005 systémy envinmentálního managementu.. Praha, 2005.
 • ČSN EN ISO 17021:2007 Posuzování shody. Praha, 2007.
 • ČSN EN ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti.. Praha, 2003.
 • ČSN EN ISO 9000:2005 Systémy managementu jakosti. Praha, 2005.
 • ČSN EN OHSAS 18001:2008 Systémy managemntu BOZP. Praha, 2008.
 • ČSN ISO 22000/2005, 2859-1/2000, 8258/2000.
 • ČSN ISO 2859-1 Statistické přejímky.
 • ČSN ISO 8258 Shewhartovy regulační diagramy. 2000.
 • ČSN ISO 9001/2009, 14001/2005, 17021/2007, 18001/2008, 19011/2003.
 • ČSN ISO/IEC: 27001/2005.
 • FMEA - analýza možných vad a jejich důsledků.. 1995.
 • DANĚK, J., PLEVNÝ, M. Výrobní a logistické systémy. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. ISBN 80-7043-416-3.
 • Kavan, Michal. Výrobní a provozní management. 1. vyd. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0199-5.
 • KOTLER, P. A KOL. Moderní marketing. . Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.
 • Nenadál, Jaroslav. Moderní systémy řízení jakosti : quality management. 2. dopl. vyd. Praha : Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-071-6.
 • Petřík, Tomáš. Ekonomické a finanční řízení firmy : manažerské účetnictví v praxi. 2., výrazně rozš. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3024-0.
 • Tomek, Gustav; Vávrová, Věra. Řízení výroby a nákupu : plánování, řízení a kontroling : komplexní standardizace : řízení dodavatelského řetězce - Supply Chain Management : praktické příklady : pro manažery a specialisty výroby, nákupu, logistiky a studenty VŠ. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1479-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester