Course: Partnership and Parenthood Training

« Back
Course title Partnership and Parenthood Training
Course code KPG/VPAR
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šafránková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Information on course content, requirements for credit, requirements for credit test, correction test 2. Education on healthy lifestyles - family issues and sex education, the terminology of sexual and family education. 3. Objectives, tasks and methods of family and sex education. The role of families in child care. 4. Family and its role in communication between partners, parents and children, issues of negative communication in the family. Respecting education and means of respecting education. 5. Education for family planning and responsible partner coexistence. 6. Problems of family and sex education at present.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture with a video analysis, Cooperative instruction, Students' portfolio, Individual study, Self-study of literature
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 25 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
to use knowledge basic pedagogy and psychology conceptions and caregory
professional skills
to use group discussion rules in the ethical plane
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit základní cíle, roviny a znaky rodinné a sexuální výchovy jako součásti výchovy ke zdravému životnímu stylu
odlišit historické a současné přístupy k rodinné a sexuální výchově
rozlišit obsah a prostředky mezi rodinou a institucionální sexuální výchovou
aplikovat teoretické poznatky na výchovu dítěte/žáka dle věkových a individuálních specifik
professional skills
objasnit a demonstrovat vybrané téma z rodinné nebo sexuální výchovy v semináři
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Interactive lecture
Cooperative instruction
Self-study of literature
Individual study
professional skills
Seminar
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
Test
Report
professional skills
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
Group presentation at a seminar
Recommended literature
 • Bentovim, Arnon. Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. 1. vyd. Praha : Grada, 1998. ISBN 80-7169-629-3.
 • Borneman, Ernest. Encyklopedie sexuality. Praha : Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-17-1.
 • Capponi, Věra. Sexuologický slovník. Grada Praha, 1994.
 • Čapek, Robert. Odměny a tresty ve školní praxi/. null. Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1718-0.
 • Hradečná, Marie; Hejlová, Helena; Novotná-Dědečková, Jiřina. Práce učitele s právy dítěte. Praha : SVI PedF UK, 1996. ISBN 80-86039-16-1.
 • Janošková, D., Čábalová, D. a kol. Občanská výchova 7 ; Rodinná výchova 7 : pro základní školy a víceletá gymnázia : učebnice. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2004. ISBN 80-7238-325-6.
 • Janošková, Dagmar; Ondráčková, Monika; Čábalová, Dagmar. Občanská výchova 8 ; Rodinná výchova 8 : příručka učitele : pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2005. ISBN 80-7238-394-9.
 • Janošková, Dagmar; Ondráčková, Monika; Čábalová, Dagmar. Občanská výchova 9 ; Rodinná výchova 9 : příručka učitele : pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2007. ISBN 978-80-7238-529-4.
 • Kopřiva, Pavel a kol. Respektovat a být respektován. 2. vyd. Kroměříž : Spirála, 2006. ISBN 80-901873-7-4.
 • Kratochvíl, Stanislav. Sexuální starosti a radosti. 2., přeprac. a dopl. vyd, V Portálu 1. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-633-0.
 • Leman, Kevin. Sourozenecké konstelace. Vyd. 1. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-152-5.
 • Mareš, Jiří. Dítě a bolest. Vyd. 1. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7169-267-0.
 • Matějček, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Vyd. 3. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-494-X.
 • Matoušek, Oldřich; Miltová, Alena; Ryba, Jiří. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : Sociologické nakladatelství, 2003. ISBN 80-86429-19-9.
 • Matoušek, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, 1993. ISBN 80-901424-7-8.
 • Pekárková, Milena. Potrat ano-ne, aneb, Na pokraji života. Vyd. 1. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-922-5.
 • Prekop, Jiřina. Malý tyran : Co vlastně děti potřebují. 2. vyd. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-095-2.
 • Pšenička, Oldřich. Sexuální výchova v rodině : Radost být matkou a také otcem. 1. vyd. Pardubice : Hnutí Rodina, 1994. ISBN 80-901524-1-4.
 • Rheinwaldová, Eva. Rodičovství není pro každého. 1. vyd. Praha : Motto, 1993. ISBN 80-901338-4-3.
 • Salomé, Jacques. Mluv se mnou.. mám ti co říct. 1. vyd. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-128-2.
 • Satir, Virginia. Kniha o rodině. 1. vyd. [S.l.] : Institut Virginie Satirové [etc.], 1994. ISBN 80-901325-0-2.
 • Sielert, Uwe. Sexuální výchova : kniha netradičních metod výuky. 1. vyd. Praha : Trizonia, 1994. ISBN 80-85573-36-9.
 • Svatoš, Tomáš. Rodinná a sexuální výchova: problémy, akcenty, souvislosti : sborník příspěvků z 5. celostátní konference: K aktuálním otázkám rodinné výchovy Hradec Králové 17.4.2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-317-4.
 • Šilerová, Lenka. Sexuální výchova : jak a proč mluvit s dětmi o sexualitě. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0291-6.
 • Šulová, Lenka. Jak učit výchovu k manželství a rodičovství?. Praha : Grada, 1995. ISBN 80-7169-218-2.
 • Švejcar, Josef; Frühauf, Pavel; Havlíček, Karel. Péče o dítě : doplněné, rozšířené a aktualizované vydání. 1. vyd. Praha : Nuga, 2003. ISBN 80-85903-15-6.
 • Weiss, Petr. Sexuální zneužívání : pachatelé a oběti. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-795-8.
 • Wróbel, Alina. Výchova a manipulace : podstata manipulace, mechanizmy a proces, vynucování a násilí, propaganda. Vyd. 1. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2337-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Studies in Mathematics (14) Mathematics courses - -
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Chemistry in Education (13) Chemistry courses - -
Faculty of Education - (13) History courses - -
Faculty of Education Psychology in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses - -
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport - -
Faculty of Education - (16) History courses - -
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education History in Education (16) History courses - -
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses - -
Faculty of Education - (17) History courses - -
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses - -
Faculty of Education Physics in Education (15) Physics courses - -
Faculty of Education - (14) History courses - -
Faculty of Education German Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Music in Education (14) Art and applied art - -
Faculty of Education History in Education (14) History courses - -
Faculty of Education Physics in Education (13) Physics courses - -
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses - -
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Health Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Czech Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Russian Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses - -
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses - -
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport - -
Faculty of Education Visual Culture in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses - -
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses - -
Faculty of Education Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses - -
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art - -
Faculty of Education Studies in Mathematics (15) Mathematics courses - -
Faculty of Education Chemistry in Education (15) Chemistry courses - -
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Music in Education (15) Art and applied art - -
Faculty of Education Chemistry in Education (14) Chemistry courses - -
Faculty of Education Health Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Czech Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Russian Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art - -
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses - -
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses - -
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Russian Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Practical Training Teaching (13) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses - -
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses - -
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses - -
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses - -
Faculty of Education - (15) History courses - -
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses - -
Faculty of Education Physics in Education (14) Physics courses - -
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport - -
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Studies in Mathematics (13) Mathematics courses - -
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses - -
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport - -
Faculty of Education German Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Visual Culture in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses - -
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses - -
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (13) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (14) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport - -
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education History in Education (17) History courses - -
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education English Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Czech Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses - -
Faculty of Education Visual Culture in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Russian Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Visual Culture in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Czech Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses - -
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport - -
Faculty of Education - (1) History courses - -
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (12) Pedagogy, teacher training and social care - -