Course: Pedagogy I.

« Back
Course title Pedagogy I.
Course code KPG/USPG
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Švejda Gabriel, Prof. PaedDr. CSc., dr. h. c.
 • Hajerová Müllerová Lenka, Prof. PhDr. Ing. Ph.D.,MPH
 • Zachová Markéta, PhDr. Ph.D.
 • Šafránková Dagmar, PhDr. Ph.D.
 • Podroužek Ladislav, Doc. PaedDr. Ph.D.
 • Švejda Gabriel, PhDr. PaedDr. CSc., dr. h. c.
 • Mošna Karel, JUDr.
 • Soukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
Course content
Pedagogy like science about upbringing Upbringing like pedagogic- psychological caregory Development pedagogic thinking Significant personalities Czech and world's pedagogy Pedagogic directions 20. century, their philosophical and psychological data Alternative schools Position train and schoolmaster in allowance educational of the process, pedagogic communication and lead allowance educational of the process. Motivation in upbringing and education Pedagogic psychological diagnostics Education, his personage data and present - day conception. 12. Didactic test 13. Evaluation

Learning activities and teaching methods
Lecture, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 25 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
využívat znalosti z oblasti základů společenských věd, zejména z pedagogiky, psychologie a filozofie výchovy, osobnostně sociální výchovy
professional skills
vyhledávat a zpracovávat informace z elektronických i knižních zdrojů
využívat pravidla diskuze a etiku rozhovoru - rozvíjet dovednosti získané z osobnostně sociální výchovy
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit pedagogiku jako vědu v historickém i současném kontextu společnosti
rozlišit a vymezit základní pedagogické kategorie
zhodnotit možnosti spolupráce pedagogiky s ostatními vědními obory
objasnit současné problémy v pedagogické teorii a praxi základních a středních škol
zdůvodnit význam pedagogického výzkumu pro teorii a praxi
professional skills
rozpoznat současné problémy pedagogické teorie a praxe a navrhnout jejich řešení
doložit na příkladech z praxe využití pedagogické teorie
využívat odborné pedagogické termíny při diskuzi v semináři
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
Seminar classes
Students' portfolio
professional skills
Collaborative instruction
Discussion
Seminar classes
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Test
Individual presentation at a seminar
Seminar work
professional skills
Group presentation at a seminar
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
Recommended literature
 • Blížkovský, Bohumír. Systémová pedagogika pro studium a tvůrčí praxi : Celistvé a otevřené pojetí výchovy : Škola plného života - celý život školou : Tvorba výchovně vzdělávací soustavy školy jako dílny lidskosti. Ostrava : Amosium servis, 1992. ISBN 80-85498-18-9.
 • Čábalová, D. Pedagogika. Grada, Praha, 2011.
 • Jůva, Vladimír; Jůva, Vladimír. Úvod do pedagogiky. 4. dopl. vyd. Brno : Paido, 1999. ISBN 80-85931-78-8.
 • Kolář, Zdeněk. Výkladový slovník z pedagogiky : 583 vybraných hesel. Vyd. 1. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3710-2.
 • Maňák, Josef; Švec, Vlastimil. Cesty pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2004. ISBN 80-7315-078-6.
 • PELIKÁN, J. Pomáhat být : otevřené otázky teorie provázející výchovy.. Praha : Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0345-4.
 • Pelikán, J. Výchova pro život. null. Praha, ISV, 1997. ISBN null.
 • Pelikán, Jiří. Výchova jako teoretický problém. Ostrava : Amosium servis, 1995. ISBN 80-85498-27-8.
 • Průcha, Jan. Moderní pedagogika. Vyd. 1. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3.
 • Prúcha, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha, Portál, 2009.
 • Skalková, Jarmila. Pedagogika a výzvy nové doby. Brno : Paido, 2004. ISBN 80-7315-060-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education History in Education (16) History courses 1 Summer
Faculty of Education - (17) History courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education History in Education (17) History courses 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education - (16) History courses 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 1 Summer