Course: Special Needs Pedagogy

« Back
Course title Special Needs Pedagogy
Course code KPG/SPEC
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Course content
? Introduction to Special Education, co-operating disciplines, basic terminology and structure of the field ? Norma and normality in special education, individual relational approach to individuals with disabilities ? History of the relationship of people with disabilities, the current paradigm of integration of special education ? Specifics of personality and socialization of people with various disabilities ? The issue of individuals with mental disabilities ? The issue of people with sensory and speech disabilities ? The issue of individuals with physical disabilities and long-term illness. ? The issue of individuals with multiple disabilities and social disadvantage ? Methods of diagnosis, intervention and prevention in special education

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, E-learning, Self-study of literature
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
The student has a basic overview of knowledge in human biology, philosophy and social sciences at the graduate level of secondary education.
learning outcomes
Students will be aware of the issue of social inclusion of people with special needs, in the terminology used and interdisciplinary contexts, the classification of defects and disabilities in the special education sub-disciplines. They will gain necessary attitudes to people with disabilities for performance in helping professions.
teaching methods
Interactive lecture
E-learning
Self-study of literature
assessment methods
Written exam
Recommended literature
 • ČERNÁ, Marie. Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Vydání druhé.. Praha: UK Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3071-7.
 • Černá, Marie. Lehké mozkové dysfunkce. Praha : Karolinum, 2002. ISBN 80-7184-880-8.
 • Novosad, Libor. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním : základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-509-7.
 • Novosad, Libor. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita : diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení. Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-873-9.
 • Pipeková, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno : Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0.
 • SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplněné vydání.. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0095-8.
 • Slowík, Josef. Komunikace s lidmi s postižením. Vyd. 1. Praha : Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-691-9.
 • ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 4., přeprac.. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-889-0.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (1) Health service 2 Winter
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (1) Health service 2 Winter
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 2 Winter
Faculty of Health Care Studies Orthotics-Prosthetics (2015) Health service 2 Winter
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (2014) Health service 2 Winter