Course: Nursing

« Back
Course title Nursing
Course code KPG/OSTR
Organizational form of instruction Lecture
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šafránková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Course content
1. basic nurse care and characteristic nurse of the process (story and present). 2. Nurse, his role, meaning and modern conception. 3. Ethical questions in nursing. 4. Organization nurse care, inclusive standards and qualities nursing care. 5. Needs in nurse and diagnostics needs client. 6. Professional conduct and his specialities in choice nursing problems. 7. Complex sick - nursing and old citizens.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Students' portfolio, Task-based study method, Self-study of literature
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
 • Team project (50/number of students) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Presumption is at least partial knowledge environment nurse care, further then knowledge in the area psychology health and diseases.
learning outcomes
Student: ? will understand the basic questions of nursing, nursing care and the specifics of nursing procedures. ? can respect the ethical questions concerning nursing and patient care, analyze basic needs of a client and is able to make a nursing plan. ? can apply theoretical knowledge from the field of standards and quality of nursing care to real nursing situations with clients. ? Can distinguish the professional and non-professional behavior and communication in selected nursing issues. ? Can designate complex care of diseased and old persons, considering their individual needs
teaching methods
Interactive lecture
Task-based study method
Self-study of literature
Students' portfolio
assessment methods
Seminar work
Project
Recommended literature
 • Ošetřovatelství na prahu 3. tisíciletí : sborník příspěvků II. konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí : Velká Bystřice, 6.-7. září 2000. 1. vyd. Praha : Galén, 2000. ISBN 80-86257-21-5.
 • Čechová, Věra; Mellanová, Alena; Rozsypalová, Marie. Speciální psychologie. Vyd. 4, dotisk. V Brně : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. ISBN 80-7013-386-4.
 • Dörner, Klaus. Osvobozující rozhovor : psychicky nemocný v rodině. 1. vyd. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-892-X.
 • Haškovcová, Helena. Lékařská etika. Praha : Galén, 2002. ISBN 80-7262-132-7.
 • Hušková, Martina; Matoušovic, Karel; Šamánková, Marie. Základy ošetřovatelství pro studující lékařských fakult. 1. a 2. díl. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0477-9.
 • Jarošová, Darja. Teorie moderního ošetřovatelství. Praha : ISV nakladatelství, 2000. ISBN 80-85866-55-2.
 • Kopřiva, Karel. Lidský vztah jako součást profese : psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-429-X.
 • Kopřiva, Pavel a kol. Respektovat a být respektován. 2. vyd. Kroměříž : Spirála, 2006. ISBN 80-901873-7-4.
 • Kořenek, Josef. Lékařská etika. Vyd. 1. Praha : Triton, 2002. ISBN 80-7254-235-4.
 • Mastiliaková, Dagmar. Úvod do ošetřovatelství. II. díl : systémový přístup : učební texty pro vysokoškolský studijní program Ošetřovatelství. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0428-0.
 • Mastiliaková, Dagmar. Úvod do ošetřovatelství. Systémový přístup. I. díl. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0429-9.
 • Pelikán, Jiří. Pomáhat být : otevřené otázky teorie provázející výchovy. null. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-0345-2.
 • Rheinwaldová, E. Novodobá péče o seniory. Grada Praha, 1999.
 • Rotter, Hans. Důstojnost lidského života. Praha : Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-302-7.
 • Rozsypalová, M., Staňková, M. Ošetřovatelství I, II. Praha, Informatorium, 1996.
 • Stuart-Hamilton, Ian. Psychologie stárnutí. 1. vyd. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-274-2.
 • Úlehla, Ivan. Umění pomáhat : učebnice metod sociální praxe. Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. ISBN 80-85850-69-9.
 • Zavázalová, Helena. Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0467-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester