Course: Multicultural Education

« Back
Course title Multicultural Education
Course code KPG/MKVVZ
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Černík Roman, Mgr. et MgA.
 • Zachová Markéta, PhDr. Ph.D.
Course content
Active learning of key concepts of the subject: culture, ethnicity, ethnicity, multiculturalism Historical and social context of a multicultural society. Cultures and subcultures in society Conflict of cultures vers. cultural cooperation Xenophobia, racism and nationalism in Czech society. The beginnings of the multicultural education, the means and methods of multicultural cooperation and multicultural education. Comparison of different approaches to address intercultural issues in the Czech Republic and abroad.

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Textual studies, Seminar
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 5 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Orientovat se v základní pedagogické terminologii - klíčové pojmy, kategorie a jejich vymezení především z oblasti obecné pedagogiky a obecné teorie výchovy
Orientovat se v aktuálních kurikulárních dokumentech a školské legislativě
learning outcomes
Definovat a na příkladech vysvětlit a doložit ústřední pojmy a teoretická východiska a přístupy multikulturní problematiky (kultura, etnicita, gender a jejich vliv na utváření osobnosti dítěte/žáka, fungování předsudků a stereotypů, pojmy z oblasti interkulturní komunikace)
Pojmenovat, reflektovat aktuální multikulturní témata s přesahem do výchovy a vzdělávání a jejich problematické aspekty
Orientovat se v základních kurikulárních dokumentech s přihlédnutím k vymezení, významu a možnostem realizace multikulturní výchovy ve vyučovacím procesu
Orientovat se v aktuálních českých i mezinárodních trendech multikulturní výchovy (na základě studia odborné literatury a orientace v aktuálních programech a projektech státních i neziskových institucí)
professional skills
Zpracovat projekt výukové hodiny (výukového bloku) s přihlédnutím ke studovanému oboru s aplikací vybraného multikulturního tématu, prezentovat, obhájit a vhodně argumentovat tento výběr a postup (projekt musí splňovat veškeré didaktické náležitosti, tj. především formulaci cíle hodiny, návrh výukových metod, organizačních forem, popis průběhu jednotlivých činností, reflexi zvolených aktivit)
Zařazovat vhodná a aktuální multikulturní témata do vzdělávací lekce svého aprobačního předmětu
Vyhledávat a využívat vhodné metody a prostředky k realizaci multikulturní výchovy v reálném prostředí škol
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Textual studies
Students' portfolio
assessment methods
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.
 • Jarkovská, L. Etnická rozmanitost ve škole, stejnost v různosti.. Praha, Portál, 2015.
 • Morgensternová, Monika. Interkulturní psychologie : rozvoj interkulturní senzitivity. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1361-1.
 • Petty, Geoffrey. Moderní vyučování : [praktická příručka]. 1. vyd. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7.
 • Průcha, Jan. Interkulturní komunikace. Vyd. 1. Praha : Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3069-1.
 • Průcha, Jan. Interkulturní psychologie. 1. vyd. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-885-6.
 • Průcha, Jan. Multikulturní výchova : teorie-praxe-výzkum. Vyd. 1. Praha : ISV nakladatelství, 2001. ISBN 80-85866-72-2.
 • Soukup, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Vyd. 1. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-328-5.
 • Šišková, Tatjana. Výchova k toleranci a proti rasismu : sborník. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-285-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education - (16) History courses 3 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education - (17) History courses 3 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art 3 Winter
Faculty of Education History in Education (16) History courses 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education History in Education (17) History courses 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 3 Winter