Course: Development of Real Estate Registration

« Back
Course title Development of Real Estate Registration
Course code KPD/VEN
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Soukup Ladislav, Doc. JUDr. CSc.
 • Knoll Vilém, JUDr. Ph.D.
Course content
Capita selecta: The definition of basic concepts ? cadastre and registration. The development of real estate register from the first registers of land, Theresian cadastre, cadastres of Joseph II., fixed cadastre till modern registers. The creation, unification and development of land register. The creation of Uniform Land Registration and transformation to present day Real Estate Cadastre. The development of property rights and others rights to real estates till the end of registration in 1951. The restoration of registration by the geodetic centers, registration by state notaries and next development to present day Real Estate Cadastre.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
 • Contact hours - 30 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
znát základy společenských věd, především základy státu a práva
professional skills
vyjadřovat se v mluvených i psaných projevech jasně a srozumitelně; používat s porozuměním odborný jazyk; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
osvojit si znalosti spojené s vývojem evidence nemovitostí od počátku jejího vzniku do současné doby
professional skills
rozpoznat a hodnotit význam evidence nemovitostí v historickém vývoji a její využití v dnešní praxi. Procvičovat a analyzovat praktická řešení případů spojených s evidencí nemovitostí
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
 • Obecný knihovní zákon ze dne 25. července 1871, č. 95 ř.z., a jiné předpisy knihovního práva a katastrální zákon. 2. dopl. vyd. Praha : Československý kompas, 1934.
 • Tereziánský katastr český : Dominikál. Svazek 3. Vyd. 1. Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra, 1970.
 • Tereziánský katastr český : Rustikál(kraje A-CH). Svazek 1. Vyd. 1. Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra, 1964.
 • Tereziánský katastr český : Rustikál(kraje K-Ž). Svazek 2, Sumář a rejstřík. Vyd. 1. Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra, 1966.
 • Bauer O. a kol. Berní rula. Svazek 1. K edici berní ruly. Praha 1950.
 • Fábry, Valér. Československé pozemkové právo : Vysokoškolská učebnice. 1. vyd. Praha : Orbis, 1977.
 • Kolesár, J. a kol. Československé pozemkové právo. Praha 1987.
 • Křovák, J.. Katastr pozemkový. In: Slovník veřejného práva československého. Svazek II, Brno 1932, s. 131 a násl..
 • Kuba, Bohumil; Olivová, Květa. Katastr nemovitostí České republiky : 9. aktualizované vydání podle právního stavu k 1.5.2005. Praha : Linde, 2005.
 • Pekař, Josef. České katastry 1654-1789 : se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským a ústavním. 2. vyd. Praha : Historický klub, 1932.
 • Radimský, J. - Trantírek, M.. Tereziánský katastr moravský. Praha 1962.
 • Svoboda, E. Knihy veřejné. In: Slovník veřejného práva československého. Svazek II, Brno 1932, s. 190 a násl..
 • Svoboda, Emil. Právo občanské. Část zvláštní, Právo knihovní. V Praze : Všehrd, 1931.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Public Administration (13) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Public Administration (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Public Administration (11) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Public Administration (14) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Public Administration (12) Law, legal and public administration proceeding - Summer