Course: Criminal law in its historic development

« Back
Course title Criminal law in its historic development
Course code KPD/TPHV
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Knoll Vilém, JUDr. Ph.D.
Course content
The course is a complex and comprehensive overview of criminal law development in Czech countries from its beginnings to 2009. It introduces students to problems of institutions of substantive and procedural law and explains the connection between the development of criminal law institutes and development of society itself. Next to it it demonstrates the application of these institutes on concrete period cases. The emphasize lies also on the evolution of fundamental principles and their historic connections. Next topics are also the evolution of enforcement authorities (court system, public attorney system etc.) and legal archeology connected with criminal law. The course is suitable for students of lower years; the previous knowledge of fundamental courses on law history is an advantage.

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
poskytnout ucelený komplexní přehled historického vývoje institutů trestního práva a vývoje orgánů toto právo aplikujících a to v komparačním pohledu zejména z perspektivy států střední Evropy
professional skills
demonstrovat dobovou aplikaci trestního práva v praxi
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
osvojit si znalosti zahrnující přehled vývoje trestního práva v českých zemích od jeho počátků do roku 2009, včetně základní terminologie
professional skills
vysvětlit vývoj trestněprávních institutů ve středoevropské perspektivě
aplikovat platné trestní právo, které kontinuálně navazuje na trestněprávní úpravu historickou
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
 • Adamová, Karolina. Dějiny veřejného práva ve střední Evropě : přehled vybraných otázek. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2000. ISBN 80-7179-282-9.
 • Bobek, Michal,; Molek, Pavel,; Šimíček, Vojtěch. Komunistické právo v Československu : kapitoly z dějin bezpráví. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. ISBN 978-80-210-4844-7.
 • Čechura J. Kriminalita a každodennost v raném novověku. Jižní Čechy 1650 - 1770. Praha : Argo, 2008.
 • Dülmen van, Richard. Divadlo hrůzy : soudní praxe a trestní rituály v raném novověku. Praha : Rybka Publishers, 2001. ISBN 80-86182-44-4.
 • Francek, Jindřich. Velké dějiny zemí Koruny české. tematická řada, [sv. III], Zločinnost a bezpráví. Vyd. 1. Praha ; Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-115-3.
 • Francek, Jindřich; Wohlschlager, Leopold. Zločin a trest v českých dějinách. Praha : Rybka Publishers, 2002. ISBN 80-86182-68-1.
 • Hattenhauer, Hans. Evropské dějiny práva. Praha : C.H. Beck, 1998. ISBN 80-7179-056-7.
 • Hladík, Ondřej. Kriminalita v rudolfínské Praze. Zločin a právo na Novém Městě pražském v letech 1585 ? 1593. Červený Kostelec, 2011.
 • Hrdina Antonín; Kuchařová Hedvika. Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu. Ostrava-Přívoz?Brno, 2011.
 • Hrdina, Antonín. Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky? Právně historická analýza jednoho sporu hraběte Šporka s advokátem Neumannem. Ostrava, 2013.
 • Janečková, Eva. Novináři "aktivistické sedmičky" před Národním soudem. Plzeň, 2016.
 • Janečková, Eva. Proces s protektorátní vládou. Praha, 2012.
 • Jánošíková, Petra; Knoll, Vilém; Rundová, Alena. Mezníky českých právních dějin. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-27-X.
 • Kreuz, Petr. Postavení a působnost komorního soudu v soustavě českého zemského trestního soudnictví doby předbělohorské v letech 1526-1547. Praha : Univerzita Karlova nakladatelství Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-837-9.
 • Lojek, Antonín. České azylové právo 16. až 18. století. Praha, 2011.
 • Malý, K. K českému trestnímu právu 15. - 16. století. Praha : ČSAV, 1962..
 • Malý, K. Trestní právo v Čechách v 15. - 16. století. Praha : Univerzita Karlova, 1979.
 • Malý, Karel; Sivák, Florian. Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku do r. 1918. Jinočany : H & H, 1993. ISBN 80-85467-61-5.
 • Malý,Karel. Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století. Praha, 2016.
 • Salák, Pavel; Tauchen, Jaromír. Československé trestní právo v proměnách věků : (sborník příspěvků). Brno : Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5086-0.
 • Shelle, Karel; Tauchen, Jaromír a kol.. Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Ostrava - Brno, 2015.
 • Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír a kol.. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava-Přívoz ? Brno, 2014.
 • Vlček, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4056-4.
 • Vojáček, Ladislav; Schelle, Karel; Knoll,Vilém. České právní dějiny (3. vyd.). Plzeň, 2016.
 • Vojáček, Ladislav. Urážky, pomluvy, nactiutrhání. Ochrana cti v československém trestním právu.
 • Vojáček,Ladislav,Schelle, Karel, Knoll, Vilém. České právní dějiny. Plzeň, 2010.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter