Course: Comparative Legal History of Central Europe

« Back
Course title Comparative Legal History of Central Europe
Course code KPD/SDSE
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
  • Knoll Vilém, JUDr. Ph.D.
  • Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Course content
Selected problems: 1. Monarch in a patrimonial state and state of ?etats? 2. Assemblies and the highest offices in a patrimonial state and state of ?etats? 3. Absolutist state 4. State of national representation 5. The rise and development of international and diplomatic law 6. Basic characteristics of the development of criminal law

Learning activities and teaching methods
Individual study, Lecture
  • Contact hours - 28 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
znát základy společenských věd, především základy státu a práva
professional skills
vyjadřovat se v mluvených i psaných projevech jasně a srozumitelně; používat s porozuměním odborný jazyk; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
osvojit si znalosti spojené s vývojem funkcí nejvyšších orgánů států střední Evropy v období od vrcholného středověku do konce 19. století
professional skills
rozpoznat funkce nejvyšších orgánů států střední Evropy. Analyzovat jejich role a kompetence v období od vrcholného středověku do konce 19. století. Formulovat a uvádět do souvislostí ve spojení s ústavněprávní tématikou některé historické pokusy o vytvoření širšího evropského společenství států. Analyzovat trendy, které formovaly vývoj mezinárodního, diplomatického a trestního práva střední Evropy
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Individual study
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
  • Adamová, Karolina. Dějiny veřejného práva ve střední Evropě : přehled vybraných otázek. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2000. ISBN 80-7179-282-9.
  • Hattenhauer, Hans. Evropské dějiny práva. Praha : C.H. Beck, 1998. ISBN 80-7179-056-7.
  • Saturník, Theodor. Dějiny veřejného práva ve střední Evropě 2 : nástin přednášek : pro posluchače práv. Sešit 1. null. Praha : nákladem vlastním, 1938. ISBN null.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Summer