Course: Legal History of Countries of the Former Soviet Union

« Back
Course title Legal History of Countries of the Former Soviet Union
Course code KPD/PDZBS
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
 • Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
 • Soukup Ladislav, Doc. JUDr. CSc.
Course content
1. Introduction. Kievan Russia (state and law). 2. State and law in the Muskovite state and in the feodal republics of Novgorod and Pskov. 3. State and law in Russia between Ivan the Terrible and 1861. 4. State and law in Russia (1861-1917). 5. State and law in Baltic countries before First World War . 6. State and law in Ukradne, Belarus and Moldova before First World War . 7. State and law in Armenia, Georgia and Azerbaijan before First World War . 8. Legal history of Central Asia before First World War . 9. State and law in Societ Russia and in the Societ Union (1917-1945) 10. State and law in Baltic countries between World Wars I ? II. 11. State and law in the Soviet Union (1945-1991). 12. Collapse of the USSR and the formation of Post-Soviet states

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
 • Contact hours - 30 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
získat znalosti o dějinách a současnosti Ruska a post-sovětských států, vývoj právních institucí a právních institutů
professional skills
porozumět a vysvětlit dějiny a současnost Ruska a post-sovětských států, vývoj právních institucí a právních institutů
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
získat přehled ve významných právních dokumentech ze zemí bývalého Sovětského Svazu
professional skills
analyzovat významné právní dokumenty ze zemí bývalého Sovětského Svazu
vysvětlit historický vývoi těchto zemí a jeho vlivu na současný právní systém v těchto zemích
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
Oral exam
Written exam
Recommended literature
 • Balík, Stanislav; Balík, Stanislav. Právní dějiny evropských zemí a USA : stručný nástin. 3. rozš. vyd. Plzeň Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-20-2.
 • Balík, Stanislav; Balík, Stanislav. Texty ke studiu právních dějin evropských zemí a USA. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-28-8.
 • Pelikán, Dragutin. Dějiny ruského práva. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2000. ISBN 80-7179-432-5.
 • Roux, Jaen Paul. Dějiny střední Asie. Praha, 2004. ISBN 80-7106-688-5.
 • Soukup,Ladislav,Skřejpková, Petra. Nedemokratické právní systémy ve vybraných státech Evropy první poloviny 20. století. Praha, 2011. ISBN 978-80-87109-24-3.
 • Šaginjan, Vagaršak. Dějiny Arménie : od počátku až do roku 2000. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0196-6.
 • Švankmajer, Milan. Dějiny Ruska. null. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-658-3.
 • Švec, Luboš; Macura, Vladimír; Štol, Pavel. Dějiny pobaltských zemí. Praha : NLN, 1996. ISBN 80-7106-154-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter