Course: History of State and Law of Non-European Countries 2

« Back
Course title History of State and Law of Non-European Countries 2
Course code KPD/PDMZ2
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Krtková Petra, Mgr.
  • Podola Jan, JUDr. Bc. Ph.D.
  • Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
  • Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Course content
1. Colonial Ameriean Revolution in 18th and 19th. Centurie. 2. Mexico´s Independente and development of state in Mexico in 19th and 20th centuries. 3. Development of state in Thailand. 4. State and law in India from the beginning of feudalism to 1914. 5. Select problems of the history of state and law of Cuba. 6. The legal history of Philippines 7. Development of the islamic state in 661-1258 8. Forms of French Administration in Maghreb . 9. History of the state and law in Japan. The Japanese Fascism. 10. Brazil´s Independence and development of state in Brazil in 19th and 20th centuries. 11. Palestine in 19th and 20th centuries, origine of state of Israel. 12. Origin of independent states in Asia and Africa after World War II

Learning activities and teaching methods
Seminar classes
  • Contact hours - 30 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 58 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
znalost předmětu PDMZ1
seznámit se s dějinami státu a práva vybraných asijských, afrických a latino-amerických zemí
zaměřit se na období starověku, středověku a raného novověku
professional skills
porozumět současnému právnímu systému Asie, Afriky a Latinské Ameriky a o historickém vývoji těchto zemí
provést právněhistorický rozbor významných právních památek
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
získat znalosti o významných právních dokumentech ze zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky a diskutovat o historickém vývoji těchto zemí
professional skills
analyzovat významné právní dokumenty ze zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky, budou diskutovat o historickém vývoji těchto zemí a jeho vlivu na současný právní systém v těchto zemích
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar classes
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
  • Balík, Stanislav; Balík, Stanislav. Právní dějiny evropských zemí a USA : stručný nástin. 3. rozš. vyd. Plzeň Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-20-2.
  • Balík, Stanislav. Vybrané kapitoly z dějin státu a práva I : obecné dějiny státu a práva. null. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-161-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Summer