Course: History of State and Law of Non-European Countries 1

« Back
Course title History of State and Law of Non-European Countries 1
Course code KPD/PDMZ1
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Krtková Petra, Mgr.
  • Podola Jan, JUDr. Bc. Ph.D.
  • Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
  • Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Course content
1. Introduction. Origine of the state. State and sources of the law in the early oriental despocies. 2. History of the state and law in in Hittite Empire. 3. History of the state and law in ancien Egypt and Mesopotamia. 4. History of the state and law in Persian Empire; Carthage. 5. History of the state and law in ancient Palestine. 6. History of the state and law in ancien Egypt, in ancient China and India. 7.Origin of Islam. The history of the Arab Caliphate. Sources of the islamic law. Islamic law schools. 8. History of the state and law of Mongols. 9. Early states in Africa. Early civilizations and states in Latin America. 10. The Spanish and Portuguese colonial system in Latin America 11. Legal history of the Seljuk Turks and Ottoman Empire 12. State and law in Armenia, Georgia and Azerbaijan in the Middle Ages

Learning activities and teaching methods
Seminar classes
  • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
  • Contact hours - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
seznámit se s dějinami státu a práva vybraných asijských, afrických a latino-amerických zemí
zaměřit se na období starověku, středověku a raného novověku
professional skills
porozumět současnému právnímu systému Asie, Afriky a Latinské Ameriky a o historickém vývoji těchto zemí
provést právněhistorický rozbor významných právních památek
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
získat znalosti o významných právních dokumentech ze zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky a diskutovat o historickém vývoji těchto zemí
professional skills
analyzovat významné právní dokumenty ze zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar classes
assessment methods
Written exam
Recommended literature
  • Balík, Stanislav; Balík, Stanislav. Právní dějiny evropských zemí a USA : stručný nástin. 3. rozš. vyd. Plzeň Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-20-2.
  • Balík, Stanislav. Kapitoly z dějin státu a práva zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. 1.vyd. Plzeň : Západočeská univerzita. Fakulta právnická, 1995. ISBN 80-7082-229-5.
  • Balík, Stanislav. Vybrané kapitoly z dějin státu a práva zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky : Skripta pro posl. právnické fak. Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1994. ISBN 80-7066-859-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter