Course: General History of the State and Law 2

« Back
Course title General History of the State and Law 2
Course code KPD/OD2R
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
 • Krtková Petra, Mgr.
 • Podola Jan, JUDr. Bc. Ph.D.
 • Valeš Václav, JUDr. Bc. Ph.D.
 • Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr.
 • Hrdina Antonín, Prof. JUDr. DrSc.
Course content
1.State and law in the English Revolution (1640-1660). The development of the state and law in England after the Revolution to 1918 2.Unification of Italy. Italian fascism. 3.State and law in the French Revolution (1789-1806). The development of the state and law in France after the Revolution to 1918 4.State and law in the territory of the USA before their rise. The American Revolution. The development of the state and law in the USA to 1918. 5.Process of Unification in Germany in 19th century. Development of the state and law Germany to 1918. 6.State and law in Russia (1861-1917) 7.Codifications the law in 19th and 20th centuries. 8.The Relation between state and church in the years 1814-1929. 9.The history of the state and law in Turkey. 10.The rise of the independent states at Balkans in 19th century. 11. State and law in Russia in 1917-1945. 12. State and law the democratic states (England, France, the USA) in 1918-1945.

Learning activities and teaching methods
Seminar classes, Lecture
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 44 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
znalost obecných právních dějin staršího období v rozsahu kurzu OD1
professional skills
provést právněhistorický rozbor významných právních památek
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
diskutovat o historickém vývoji těchto zemí a jeho vlivu na současný právní systém v těchto zemích
professional skills
analyzovat významné právní dokumenty z vybraných evropských zemí
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar classes
assessment methods
Oral exam
Test
Recommended literature
 • Balík, Stanislav; Balík, Stanislav. Právní dějiny mimoevropských zemí : (stručný nástin). 3., rozš. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-282-0.
 • Balík, Stanislav; Balík, Stanislav. Texty ke studiu světových právních dějin. 2014. ISBN 978-80-7380-511-1.
 • Balík, Stanislav. Texty ke studiu obecných dějin státu a práva II. Plzeň : Západočeská univerzita. Fakulta právnická, 1996. ISBN 80-7082-246-5.
 • Hrdina, Antonín. Kanonické právo: dějiny pramenů, teorie, platné právo. Plzeň, 2011. ISBN 978-80-7380-152-6.
 • Schelle, Karel. Právní dějiny. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-043-7.
 • Soukup, Ladislav, Skřejpková Petra. Nedemokratické právní systémy ve vybraných státech Evropy první poloviny 20. století.. Praha, 2011. ISBN 978-80-87109-24-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer