Course: General History of the State and Law 1

« Back
Course title General History of the State and Law 1
Course code KPD/OD1
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Krtková Petra, Mgr.
 • Hrdina Antonín, Prof. JUDr. DrSc.
 • Valeš Václav, JUDr. Bc. Ph.D.
 • Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
 • Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
 • Podola Jan, JUDr. Bc. Ph.D.
Course content
1. Introduction. The history of state and law in the Old East. 2. State and law in Ancient Greece. 3. The history of state and the sources of law in Ancient Rome. 4. The history of state and law in Byzanc. 5. State and the sources of law in the German barbaric states. State and sources of law of Francs. 6. State system of the most significant italian medieval republice. 7. The history of state and law in feudal France to 1789. 8. The history of state and law in feudal England do 1640. 9. The history of state and the sources of law in Russia to 1861. 10. Selected probléme of the history of the state and law of scandinavian countries. 11. The history of state and law in Germany to the dessolution of Holy German Empire of German Nation in 1806.

Learning activities and teaching methods
Seminar classes, Lecture
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 39 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
prohloubit znalost dějin státu a evropských zemí v období starověku a středověku
professional skills
provést právněhistorický rozbor významných právních památek
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
diskutovat o historickém vývoji těchto zemí a jeho vlivu na současný právní systém v těchto zemích
professional skills
analyzovat významné právní dokumenty z vybraných evropských zemí
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar classes
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Poznámky z přednášek a seminářů.
 • Balík, Stanislav; Balík, Stanislav. Právní dějiny evropských zemí a USA : stručný nástin. 3. rozš. vyd. Plzeň Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-20-2.
 • Balík, Stanislav; Hrdina, Antonín. Kanonické právo : dějiny, teorie, obecná část. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1997. ISBN 80-7082-344-5.
 • Balík, Stanislav. Obecné dějiny státu a práva : stručný nástin. 1.vyd. Plzeň : Západočeská univerzita. Fakulta právnická, 1996. ISBN 80-7082-262-7.
 • Balík, Stanislav. Právní dějiny evropských zemí a USA : stručný nástin. 1. vyd. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 1999. ISBN 80-902627-4-0.
 • Balík, Stanislav. Texty ke studiu obecných dějin státu a práva II. Plzeň : Západočeská univerzita. Fakulta právnická, 1996. ISBN 80-7082-246-5.
 • Balík, Stanislav. Texty ke studiu obecných dějin státu a práva I. Plzeň : Západočeská univerzita. Fakulta právnická, 1995. ISBN 80-7082-234-1.
 • Kincl, Jaromír. Všeobecné dějiny státu a práva : Celost. učebnice pro stud. právnických fakult. 1. vyd. Praha : Panorama, 1983.
 • Schelle, Karel. Právní dějiny. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-043-7.
 • Soukup, L., Skřejpková, P. Nedemokratické právní systémy ve vybraných státech Evropy první poloviny 20. století. Praha, 2011. ISBN 978-80-87109-24-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter