Course: Canon Law 2

« Back
Course title Canon Law 2
Course code KPD/KA2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hrdina Antonín, Prof. JUDr. DrSc.
  • Valeš Václav, JUDr. Bc. Ph.D.
Course content
1. The Constitutional law of the Church; fundamental rights and obligations of the Christians; consociations in the Church 2. The Hierarchical constitution of the Church in the central and local level; Legacy of the Holy See 3. The law of the Institutes of consecrated life 4. The magisterial law; magisterium of the Church and forms of his activities 5. The sacramental law; introduction to the juridical regulation of the sacraments 6. The juridical regulation of the sacraments of Christian initiation and reconciliation 7. The juridical regulation of ordination 8. The matrimonial law 9. The patrimonial law 10. The penal law (general and special part) 11. Process law judicial and administrative

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
znalost předmětu KA1
získat bližší přehled vybraných témat z platného práva katolické církve
objasnit perspektivy jeho dalšího vývoje.
professional skills
rozpoznat základní instituty z odvětví kanonického práva manželského, majetkového, trestního a procesního a porovnat je s právní úpravou odpovídajících odvětví českého právního řádu
přispívat k přípravě na vykonání státní zkoušky za 3. semestr magisterského studia
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
získat znalosti z přednesených vybraných kapitol z platného kanonického práva se zaměřením na jeho použití v právní praxi
professional skills
srovnávat a analyzovat vývoj kanonického práva v souvislosti s romanistikou, obecnými právními dějinami a obecnou teorií práva
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
  • Balík, Stanislav; Hrdina, Antonín. Kanonické právo : dějiny, teorie, obecná část. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1997. ISBN 80-7082-344-5.
  • Hrdina, Antonín Ignác. Texty ke studiu konfesního práva. I., Evropa a USA. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1095-7.
  • Hrdina, Antonín. Kanonické právo : zvláštní část. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1996. ISBN 80-7082-286-4.
  • Hrdina, Antonín. Kanonické právo. null. Praha : Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-26-2.
  • Hrdina, Ignác Antonín. Texty ke studiu konfesního práva. III., Československo. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1289-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Public Administration (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Summer