Course: Canon Law 1

« Back
Course title Canon Law 1
Course code KPD/KA1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hrdina Antonín, Prof. JUDr. DrSc.
 • Valeš Václav, JUDr. Bc. Ph.D.
Course content
1. Concept, object and specific lines of the Canon law 2. Periods of the Canon law; constitution of the Church and making the fundamental organizational structures 3. Canon law in the old ages (anteclassical period); the most important sources of law 4. Canon law in the medium ages (classical period); Corpus Iuris Canonici 5. Canon law in the new ages (postclassical period); the most important sources of law 6. The period of codified law (20. cent.) 7. Formal sources of valid Canon law 8. The norms of the Canon law and their interpretation 9. The system of the Canon law; systematic of the Code of Canon law 10. Subjective rights and obligations in the Canon law; canonical relations 11. Realization and application of the Canon law; acts of application of the Canon law 12. Canonical responsability; canonical offences 13. Legality in the Church and her juridical guaranties 14. Jurisdictional poverty in the Church; offices in the Church

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
získat bližší pohled na postavení kanonického práva mezi ostatními právními vědami
přispívat k přípravě na vykonání státní zkoušky za 3. semestr magisterského studia
professional skills
vysvětlit význam a důležitost v minulosti a přítomnosti, vývoj práva v církvi od apoštolských dob po Gratiánův Dekret, od středověkého Corpus Iuris Canonici k moderní kodifikaci kanonického práva na počátku 20. století
general eligibility
The students will comprehend both the history of Canon law (i. e. law of the Catholic church) from his origin to the codifications in the 20th century, and the fundaments of theory of the Canon law; they give view into fundamental canonical concepts, institutes and principles of the Canon law. They compare and analyze the development of the Canon law in connection with romanistic, general history of law and general theory of law. The lessons will the students help in the preparing to the state examinations in the third semester of magisterial study.
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
porozumět jednak přehledu dějin kanonického práva, tj. práva katolické církve, od svého vzniku až po kodifikace ve 20. století a základům teorie kanonického práva
seznamovat se se základními kanonickoprávními pojmy, instituty a principy
professional skills
srovnat a analyzovat vývoj kanonického práva v souvislosti s romanistikou, obecnými právními dějinami a obecnou teorií práva
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
 • Balík, Stanislav; Hrdina, Antonín. Kanonické právo : dějiny, teorie, obecná část. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1997. ISBN 80-7082-344-5.
 • E. Górecki. Obecné formy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II.. Matice cyrilometodějská s.r.o. Olomouc, část I. 1993 a část II, 1994.
 • Hrdina, Antonín Ignác. Texty ke studiu konfesního práva. I., Evropa a USA. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1095-7.
 • Hrdina, Antonín. Kanonické právo: dějiny pramenů, teorie, platné právo. Plzeň, 2011. ISBN 978-80-7380-152-6.
 • Hrdina, Antonín. Kanonické právo. null. Praha : Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-26-2.
 • Hrdina, Ignác Antonín. Prameny ke studiu kanonického práva. null. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-039-0.
 • Hrdina, Ignác Antonín. Texty ke studiu konfesního práva. II., Český stát. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1372-7.
 • Hrdina, Ignác Antonín. Texty ke studiu konfesního práva. III., Československo. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1289-5.
 • Mrkývka, Petr; Veselá, Renata. Vybrané otázky z dějin kanonického práva. vyd. 1. Brno : Doplněk, 1992. ISBN 80-210-0365-0.
 • S. Balík. Kanonické právo, jeho vývoj a prameny do roku 1917. Historický obzor č. 6/94.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Public Administration (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter