Course: Past and Present-Day Czech Notarial Law

« Back
Course title Past and Present-Day Czech Notarial Law
Course code KPD/HSČN
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Krtková Petra, Mgr.
 • Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
 • Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr.
Course content
1. ? 4.History of the profession of the notary public in Czech countries from the oldest times up until today; 5. Notarial Autonomy. 6. Notarial Office. 7. General provisions on notarial work. 8. Speciál provision regarding notarial work. 9. Supervision and disciplinary proceeding. 10. Notary in the positions of a court commissioner and of an administrator of assets in bankrupcy. 11. Employees of a notary. 12. Notarial Fees.

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
získat znalost o úloze a postavení notářství v České republice a jeho perspektivách v Evropské unii
professional skills
získat informace o pojetí notářství, historie notářství v českých zemích, organizace notářství, podmínky pro přístup k povolání notáře, postavení notáře, jeho práva a povinnosti
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
porozumět notářství, historii notářství v českých zemích, organizaci notářství a postavení notáře, jeho práva a povinnosti
professional skills
analyzovat významné historické právní dokumenty a současné právní přepisy o notářství, budou diskutovat o historickém vývoji notářství a jeho vlivu na notářství v 21. století
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
 • Ad Notam : notářský časopis. Praha : C.H. Beck, 1997.
 • Notářský řád a předpisy souvisící. 1. vydání. Praha : Panorama, 1989. ISBN 80-7038-030-6.
 • Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 1861.
 • Bébr, Richard. Vybrané otázky notářské praxe 25 : sborník referátů přednesených na celostátním semináři státních notářů, který se konal ve dnech 15.-19.května 1967 v Ostravici. 1. vyd. Praha : SEVT, 1968.
 • Brázda, Jiří; Bébr, Richard; Šimek, Pavel. Notářství - jeho vývoj, organizace a pravomoc : Srovnávací studie. Praha : Academia, 1976.
 • časopis. České právo.
 • Schelleová Ilona. Notářství. Zlín, Živa,, 1994.
 • Schelleová, Ilona. Organizace notářství, soudnictví a advokacie : Vysokoškolská právnická učebnice. Praha : Linde, 1997. ISBN 80-7201-051-4.
 • Schelleová, Ilona; Schelle, Karel. Právní úprava notářství : historie a současnost. 1. vyd. Brno : PF MU v Brně, 1995. ISBN 80-210-1157-2.
 • Schelleová, Ilona; Stavinohová, Jaruška. Organizace soudnictví, notářství a advokacie I. Brno : PF MU v Brně, 1993. ISBN 80-210-0731-1(MU.
 • Schelleová, Ilona; Stavinohová, Jaruška. Organizace soudnictví, notářství a advokacie II dokumenty. Brno : PF MU v Brně, 1993. ISBN 80-210-0732-X(MU.
 • Zahradníková, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň, 2007. ISBN 978-80-7380-044-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Public Administration (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Public Administration (12) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Public Administration (14) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Public Administration (11) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Public Administration (13) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter