Course: Civil Law 2

« Back
Course title Civil Law 2
Course code KPD/DDIC2
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 10
Language of instruction Italian
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Černý Miroslav, Doc. JUDr. Ph.D.
Course content
1. Theoretical foundations of civil procedure 2. Organisation of Civil Procedure, the parties 3rd adversarial proceedings 4th undisputed control 5th Execution

Learning activities and teaching methods
Individual study
  • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
  • Individual project (40) - 40 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
  • Contact hours - 100 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Absolvent prokazuje znalosti systému civilního práva v Itálii, včetně pojmů, institutů a realizace civilního práva a civilního procesu. Dále prokazuje znalosti vývojových tendencí v oboru civilního práva hmotného i procesního v dané právní oblasti.
professional skills
Absolvent umí vést odbornou diskusi nad civilněprávními tématy v italském jazyce s použitím příslušné odborné terminologie. Dovede pracovat tvůrčím způsobem s odbornou literaturou a dalšími zdroji v italském jazyce. Dále umí zpracovat odborný text v italském jazyce publikovatelné úrovně. Je schopen komparace české a příslušné zahraniční právní úpravy.
learning outcomes
professional knowledge
Graduates demonstrate knowledge of civil law in Italy, including concepts, institutes and implementation of civil law and civil procedure. Further demonstrates knowledge of trends in the field of civil law and procedures in the legal field.
teaching methods
Individual study
assessment methods
Combined exam
Recommended literature
  • Monteleone, G. Manuale di diritto processuale civile. Vol. I: Disposizioni generali. I processi di cognizione di primo grado. Le impugnazioni.. Padova, 2012. ISBN 978-88-13-30846-9.
  • Monteleone, G. Manuale di diritto processuale civile. Vol. II: L'arbitrato ? L'esecuzione forzata ? I provvedimenti speciali.. Padova, 2012. ISBN 978-88-13-30847-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Civil Law (15) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Civil Law (15) Law, legal and public administration proceeding - -