Course: Chapters from the Legal History of the Central European Countries (former Czechoslovakia, Poland, Hungary) 2

« Back
Course title Chapters from the Legal History of the Central European Countries (former Czechoslovakia, Poland, Hungary) 2
Course code KPD/ALHC2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
 • Dostalík Petr, JUDr. Ph.D.
Course content
Basic informations about the development of the Law of Obligations in the countries of the central Europe - former Czechoslovakia and Poland. Apprise students with the selected legal institutes of the Law of Inheritance from the Roman Law to the the modern codifications via comparative method. The lesson accentuate selected common outlines of the legal institutes of the Law of Inheritance of the European legal tradition (ius commune). Mainly for the Erasmus Student determinated.

Learning activities and teaching methods
Seminar classes, Lecture
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 39 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
znalost angličtiny nebo němčiny
znalosti z předmětu ALHC1
získat potřebné znalosti zahrnující přehled obligačního práva v zemích střední Evropy, bývalého Československa a Polska, jeho základních principů, a to s využitím komparativní metody
professional skills
srovnat podobnost státních a právních institutů zemí střední Evropy od nejstarších dob do současnosti, včetně včetně nejnovějších názorů právní vědy a soudních rozhodnutí
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
komparovat právní instituty jednotlivých vývojových stádií státu (patrimoniální stát, stavovský stát, absolutistický stát, národně reprezentační stát, poválečné období)
professional skills
analyzovat společné rysy vybraných právních institutů ČSR, Polska a Maďarska
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar classes
assessment methods
Written exam
Recommended literature
 • Handbook of Polish Law (ed. W. Dajczak), Lodz 2011.
 • Adamová, Karolina. Dějiny soukromého práva v střední Evropě. stručný nástin. Vydání 1. Praha : C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-283-7.
 • Adamová, Karolina. Dějiny veřejného práva ve střední Evropě : přehled vybraných otázek. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2000. ISBN 80-7179-282-9.
 • Dajczak, Giaro, Longschamp de Bérier. Prawo rzymskie. U podstaw praw prywarnych, Warszaw 2009..
 • Davies, Norman. Europe : a history. London : Pimlico, 1997. ISBN 0-7126-6633-8.
 • Dziadzio, A. Powszechna historia prawa, Warszawa 2011.
 • Malaurie, Aynés, Stoffel-Munck. Les Obligations, Paris 2007.
 • Zimmermann, R. The Law of Obligations. Roman Foundation of the Civilian Tradition, Oxford 1990..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Summer