Course: Roman Law - Medieval Research

« Back
Course title Roman Law - Medieval Research
Course code KPD/ŘPST
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Černý Miroslav, Doc. JUDr. Ph.D.
Course content
Study of law at monastery/convent and episcopal schools in the Early Medieval period Birth of the University of Bologna, life of the first masters and scholars Formation of the UTRUMQUE IUS ? the relationship between canonical law a civil law in the feudal legal system Method of teaching and study of glossators The most significant medieval lawyers and a their work Other centers of medieval legal scholarship The UNIVERSITAS IURISTARUM PRAGENSE and its place in legal history (Kunes of Trebovle, Mikulas Puchník, Ubertus of Lampugnano and others)

Learning activities and teaching methods
Seminar classes
 • Contact hours - 40 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
rozšířit si přehled o významu římského práva při formování středověké Evropy, jakožto spojnice mezi antikou a moderní dobou, se zvláštním zřetelem na české prostředí
professional skills
orientovat se v římském právu při formování středověké Evropy, se zvláštním zřetelem na české prostředí
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
plně si osvojit znalosti z oblasti dějin římského práva ve středověku, zvláště v Evropě
professional skills
zaměřit se na kritiku pramenů v širších souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své analýzy
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar classes
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
 • Kultura středověku : Několik pohledů do středověké kultury. Praha : Orbis, 1972.
 • Calasso F. Medio evo del diritto. I. Le fonti, Milano, 1954.
 • Coing H. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschiche. I. Mittelalter, München, 1973.
 • Černý, Miroslav. Kuneš z Třebovle středověký právník a jeho dílo. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1999. ISBN 80-7082-580-4.
 • Erdö P. Storia della scienza del diritto canonico. Una introduzione, Roma, 1999.
 • Kejř, Jiří. Dějiny Pražské právnické univerzity. vyd. 1. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-016-5.
 • Koschaker P. Europa und das römische Recht. München und Berlin, 1966.
 • Urfus, Valentin. Historické základy novodobého práva soukromého : římskoprávní dědictví a soukromé právo kontinentální Evropy. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-504-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Summer