Course: Roman Law of Debenture

« Back
Course title Roman Law of Debenture
Course code KPD/ŘPO
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Dostalík Petr, JUDr. Ph.D.
Course content
1. Main Principles of Obligations 2. Deposit, Loan for Use 3. Law of Sale 4. Mainly Loan 5. Unjust Harm of Property, Iniuria 6. Receptum nautarum, stabulorium, caponarum, Lex Rhodia de iactu 7. Negotiorum gestio, Indebiti solutio

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 51 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
předpoklad znalostí získané v předmětu Římské právu 1 a 2
professional skills
rozšířit si přehled o významu římského práva obligačního
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
prohloubit si znalosti ze základních zásad soukromého práva, jež jim usnadňuje další studium občanského a obchodního práva
professional skills
interpretovat a analyzovat fragmenta z Digest, která jsou zaměřena na nejvýznamnější kontrakty (emptio venditio, locatio conductio, societas, mandatum) i vybrané delikty (damnum iniuria datum) a kvazidelikty (negotiorum gestio, indebiti solutio) a provádět jejich komparaci s právem moderním, zejména občanským
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
  • Contractus innominati. Praha : Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 1932.
  • Bartošek, Milan. Škola právnického myšlení. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-579-3.
  • Bruce W. Frier. A Casebook on Roman Law of Delict, Atlanta.
  • Dostalík, Petr. Texty ke studiu římského práva soukromého. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-150-2.
  • Hausmaninger, Herbert; Blaho, Peter. Praktické prípady z rímského práva. 2. dopl. vyd. Bratislava : MANZ, 1998. ISBN 80-85719-21-5.
  • Jolowitz H. F. Roman Foundation of Modern Law, Oxford 1957.
  • Skřejpek, Michal; Falada, David; Kuklík, Jan. Exegésis : výklad právních textů. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-09-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Summer