Course: Roman Law

« Back
Course title Roman Law
Course code KPD/ŘPDZ
Organizational form of instruction no contact
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
  • Hrdina Antonín, Prof. JUDr. DrSc.
  • Valeš Václav, JUDr. Bc. Ph.D.
  • Černý Miroslav, Doc. JUDr. Ph.D.
  • Dostalík Petr, JUDr. Ph.D.
Course content
The course will be is concluded by the Comprehensive Examination.

Learning activities and teaching methods
Students' self-study, Self-study of literature
prerequisite
professional knowledge
znalosti z oblasti římského práva
absolvovat tři semestry studia oboru práva
professional skills
dokázat prezentovat své znalosti z dějin římského práva, základních právních institutů římského práva soukromého s přihlédnutím k vývoji v období předklasickém a justiniánském
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
formulovat a uvádět do souvislostí osvojené znalosti z dějin římského práva, základních právních institutů římského práva soukromého s přihlédnutím k vývoji v období předklasickém a justiniánském
professional skills
prezentovat své znalosti základních témat (prameny produkční a poznávací, subjekty práv, objekty práv, právní jednání, římský soukromý proces) a základních institutů soukromého práva římského (obligační, rodinné, dědické)
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Students' self-study
Self-study of literature
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
  • viz předměty ŘP1,ŘP2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter