Course: Roman Law 2

« Back
Course title Roman Law 2
Course code KPD/ŘP2
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hrdina Antonín, Prof. JUDr. DrSc.
 • Valeš Václav, JUDr. Bc. Ph.D.
 • Černý Miroslav, Doc. JUDr. Ph.D.
 • Dostalík Petr, JUDr. Ph.D.
 • Šejdl Jan, JUDr. Ph.D.
Course content
1. Three types of Roman ownership: civilian, provincial, praetorian 2. Original ways of acquiring ownership title: occupatio, accessio, specificatio, confusio, adiudicatio, litis aestimatio, adquisitio fructuum 3. Derived ways of acquiring ownership title: in iure cessio, mancipatio, traditio, usucapio, praescriptio longi temporis 4. Means of legal protection of ownership title: rei vindicatio, actiones, interdicta 5. Consortium, condominium : development of the institute of co-ownership in Roman Law 6. Servitudes: servitutes praediorum rusticorum and servitutes praediorum urbanorum; ususfructus ; legal protection of servitudes and rights of usufruct 7. Emphytheusis and superficies; guarantee rights in rem: pledge and mortgage; possessio and quasi-possessio 8. Obligation: definition and the various types of obligations; possible ways of origination, termination and transfer of obligations in RL 9. Real, formal and consensual contracts 10. Pactum , quasi-contracts 11. Delicts and quasi-delicts 12. Roman law of inheritance

Learning activities and teaching methods
Seminar classes, Lecture
 • Individual project (40) - 35 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
rozšířit si význam studia římského práva pro dnešní právníky.
mít znalosti z ŘP1
professional skills
rozpoznat a zaměřit se na základní instituty soukromého práva římského (obligační, rodinné, dědické).
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
zaměřit se na kritiku pramenů v širších souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své analýzy
professional skills
posuzovat a interpretovat podrobným rozborem právněhistorických pramenů pochopení kontinuity vývoje římského práva s kořeny současného práva platného
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar classes
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Balík, Stanislav; Balík, Stanislav. Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí. 3., rozš. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-256-1.
 • Bartošek, Milan. Encyklopedie římského práva. 2.přepr.vyd. Praha : Academia, 1994. ISBN 80-200-0243-X.
 • Bartošek, Milan. Škola právnického myšlení. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-579-3.
 • Dostalík, Petr. Texty ke studiu římského práva soukromého. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-150-2.
 • Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-054-3.
 • Hrdina, Ignác Antonín; Dostalík, Petr. Přehled římského práva soukromého : ke státní souborné zkoušce. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-235-6.
 • Kincl, Jaromír; Skřejpek, Michal; Urfus, Valentin. Římské právo. l. vyd. Praha (C.H. Beck), 1995. ISBN 80-7179-031-1.
 • Kincl, Jaromír; Urfus, Valentin. Římské právo. 1. vydání. Praha : Panorama, 1990. ISBN 80-7038-134-5.
 • Kincl,J. : Římské právo 1990.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Public Administration (11) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter