Course: Roman Law 1

« Back
Course title Roman Law 1
Course code KPD/ŘP1
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Valeš Václav, JUDr. Bc. Ph.D.
 • Hrdina Antonín, Prof. JUDr. DrSc.
 • Černý Miroslav, Doc. JUDr. Ph.D.
 • Dostalík Petr, JUDr. Ph.D.
 • Šejdl Jan, JUDr. Ph.D.
Course content
1. The relevance of the study of RL to the present age, basic familiarization with the teaching course of the subject, recommended literature 2. Gaius? Institutions, their re-discovery and content 3. Basic legal terminology as viewed by a Romance languages scholar: ius in its various meanings, legal norm, legal relationship, acts in legal, lawful action 4. Ius civile, ius gentium and ius naturale 5. Status libertatis, status civitatis, status familiae 6. Negotium iuridicum and its various types 7. Elements contained in negotium iuridicum : essentialia, naturalia, accidentalia 8. Condicio, dies, modus 9. Will, its possible expressions and defects: error, dolus, vis 10. Roman legal process: legis actiones, formulae, cognitio extra ordinem 11. Things in RL 12. Rights in rem, limitations on title

Learning activities and teaching methods
Seminar classes, Lecture
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 35 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
rozšířit a objasnit znalost římského práva pro právníky
professional skills
rozpoznávat základní právní instituty římského práva soukromého s přihlédnutím k vývoji v období předklasickém a justiniánském
zaměřit se na základní témata (prameny produkční a poznávací, subjekty práv, objekty práv, právní jednání, římský soukromý proces)
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
plně si osvojit znalosti římského práva
professional skills
analyzovat, správně posuzovat a interpretovat podrobným rozborem právněhistorických pramenů pochopení kontinuity vývoje římského práva s kořeny současného práva platného
zaměřit se na kritiku pramenů v širších souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své analýzy
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar classes
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Balík, Stanislav; Balík, Stanislav. Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí. 3., rozš. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-256-1.
 • Bartošek, Milan. Encyklopedie římského práva. 2.přepr.vyd. Praha : Academia, 1994. ISBN 80-200-0243-X.
 • Bartošek, Milan. Škola právnického myšlení. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-579-3.
 • Dostalík, Petr. Texty ke studiu římského práva soukromého. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-150-2.
 • Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-054-3.
 • Hrdina, Ignác Antonín; Dostalík, Petr. Přehled římského práva soukromého : ke státní souborné zkoušce. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-235-6.
 • Kincl, Jaromír; Skřejpek, Michal; Urfus, Valentin. Římské právo. l. vyd. Praha (C.H. Beck), 1995. ISBN 80-7179-031-1.
 • Kincl, Jaromír; Urfus, Valentin. Římské právo. 1. vydání. Praha : Panorama, 1990. ISBN 80-7038-134-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Public Administration (12) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Public Administration (11) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter