Course: Czech and Czechoslovakian Legal History 2

« Back
Course title Czech and Czechoslovakian Legal History 2
Course code KPD/ČD2
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Soukup Ladislav, Doc. JUDr. CSc.
 • Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
 • Knoll Vilém, JUDr. Ph.D.
 • Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
 • Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Course content
The subject ČD2 gives basic information on the development of legal order, constitutional development and administrative organization from 1848 to 1990. It focuses first of all on the development of law in 19th and 20th centuries, especially on the historical development of modern legal systems and their connection with actual positive law and on the development of idea of Czech and Czechoslovak statehood. The development of law in Slovakia after 1918 is included too. It emphasizes also connections between Czech and Czechoslovak legal culture and European and world legal culture. The subject enables to understand the continuity of law development in our territory and the historic roots of actual positive law.

Learning activities and teaching methods
Seminar classes, Lecture
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
 • Individual project (40) - 35 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
osvojit si znalosti z oblasti dějin státu a práva od roku 1848 do roku 1990
rozšíření vědomostí ČD1
professional skills
zaměřit se na kritiku pramenů v širších souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své analýzy
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
samostudiem hodnotit další možné závěry
professional skills
rozpoznat, analyzovat, správně posoudit a interpretovat podrobným rozborem právněhistorických pramenů pochopení kontinuity právního vývoje na našem území a kořeny současného práva platného
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar classes
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Adamová, Karolina, Lojek, Antonín. Právníci doby osvícenské. Praha, 2014. ISBN 978-80-87439-17-3.
 • Adamová, Karolina, Lojek, Antonín. Právníci doby rudolfínské. Praha, 2013. ISBN 978-80-8743-910-4.
 • Adamová, Karolina. Prameny k dějinám práva v českých zemích III. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1999. ISBN 80-7082-497-2.
 • Adamová, Karolina. Prameny k dějinám práva v českých zemích II. 1.vyd. Plzeň : ZČU, 1997. ISBN 80-7082-380-1.
 • Adamová, Karolina. Prameny k dějinám práva v českých zemích I. Plzeň : Západočeská univerzita. Fakulta právnická, 1996. ISBN 80-7082-284-8.
 • Adamová, Karolina; Soukup, Ladislav. Prameny k dějinám práva v českých zemích I.. 2., přeprac. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-674-6.
 • Kuklík, Jan. Vývoj československého práva 1945-1989. null. Praha : Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-741-6.
 • Malý, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3., přeprac. vyd. Praha : Linde, 2004. ISBN 80-7201-433-1.
 • Vojáček, Ladislav; Schelle, Karel,; Knoll, Vilém. České právní dějiny. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-127-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter