Course: Czech and Czechoslovakian Legal History 1

« Back
Course title Czech and Czechoslovakian Legal History 1
Course code KPD/ČD1
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
 • Soukup Ladislav, Doc. JUDr. CSc.
 • Knoll Vilém, JUDr. Ph.D.
 • Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
 • Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Course content
The subject ČD1 gives basic information on the development of legal order, constitutional development and administrative organization from the beginnings of state to 1848. The emphasize lies in the connections between Czech and Czechoslovak legal culture and European and world legal culture. The subject enables to understand the continuity of law development in our territory and the historic roots of actual positive law.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Seminar classes
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 15 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 25 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
osvojit si znalost z oblasti dějin státu a práva od počátku vzniku prvních státních útvarů do r. 1848
professional skills
vyhodnocovat své analýzy zaměřené na kritiku pramenů v širších souvislostech
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
pochopit kontinuity právního vývoje na našem území a kořeny současného práva platného
professional skills
rozpoznat, analyzovat, správně posoudit a interpretovat podrobným rozborem právněhistorických pramenů
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Seminar classes
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Adamová, Karolina, Lojek, Antonín. Právníci doby osvícenské. Praha, 2014. ISBN 978-80-87439-17-3.
 • Adamová, Karolina, Lojek, Antonín. Právníci doby rudolfínské. Praha, 2013. ISBN 978-80-8743-910-4.
 • Adamová, Karolina. Pojem Corona v českých zemích : myšlení o státu v historii českého království do počátku 19.stol. 1 . vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1995. ISBN 80-7082-218-X.
 • Adamová, Karolina; Soukup, Ladislav. Prameny k dějinám práva v českých zemích. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004. ISBN 80-86898-04-0.
 • Adamová, Karolina, Soukup, Ladislav. Prameny k dějinám práva v českých zemích. Plzeň, 2010.
 • Hledíková, Zdeňka; Janák, Jan,; Dobeš, Jan. Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost. null. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-709-1.
 • Janák, Jan; Hledíková, Zdeňka. Dějiny správy v českých zemích do roku 1945 : Celost. vysokošk. učebnice pro stud. filozof. fakult. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-04-21189-5.
 • Jánošíková, Petra, Knoll, Vilém, Rundová, Alena. Mezníky českých právních dějin. Plzeň, 2010.
 • Malý, Karel. České právo v minulosti. 1. vyd. Praha : Orac, 1995. ISBN 80-85903-01-6.
 • Malý, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 2. upravené vyd. Praha : LINDE, 1999. ISBN 80-7201-167-7.
 • Malý, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3., přeprac. vyd. Praha : Linde, 2004. ISBN 80-7201-433-1.
 • Malý,Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha, 2010.
 • Vojáček, Ladislav; Schelle, Karel,; Knoll, Vilém. České právní dějiny. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-127-4.
 • Vojáček,Ladislav,Schelle, Karel, Knoll, Vilém. České právní dějiny. Plzeň, 2010.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter