Course: Limited liability company

« Back
Course title Limited liability company
Course code KOP/SRO
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Course content
History of legislation of Limited liability company. The concept and general questions of Limited liability company. Establishment and incorporation of a Limited liability company. Acting on behalf of a Limited liability company Share of companion. Companions and their legal status. Bodies of Limited liability company. Property issues and the capital of a Limited liability company. Cancellation, termination and conversion of a Limited liability company. Business group.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Discussion, Lecture with visual aids
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
žádné, předmět je otevřen pro studenty všech ročníků bez výjimky
professional skills
vyjádřit se v mluvených i psaných projevech jasně a srozumitelně; prezentovat vhodným způsobem sám sebe před známým i neznámým publikem; používat s porozuměním odborný jazyk; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
Detailed knowledge of legislation. Ability to analyze normative legislation.
professional skills
soustředit se na studium platné právní úpravy společnosti s ručením omezeným; v tomto kontextu se seznámit s navazujícími instituty obchodního práva
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Lecture with practical applications
Discussion
professional skills
Lecture with visual aids
Lecture with practical applications
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Oral exam
Recommended literature
  • Bělohlávek, A. J. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013.
  • Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. Praha: WOlters Kluwer, 2014.
  • Štenglová, I., Havel, B., Cíleček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2013.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter