Course: Commercial Law

« Back
Course title Commercial Law
Course code KOP/OPSZ
Organizational form of instruction no contact
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
Course content
State examination, students are given the questions in advance.

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Students' self-study
prerequisite
professional knowledge
Completion of requirements of the programme
professional skills
vyjádřit se v mluvených i psaných projevech jasně a srozumitelně; prezentovat vhodným způsobem sám sebe před známým i neznámým publikem; používat s porozuměním odborný jazyk; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
- demonstrate knowledge of all legal institutes of commercial law and also leading interpretation thereof
professional skills
- be able to demonstrate understanding, ability to interpret and apply legal norms of commercial law
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Students' self-study
One-to-One tutorial
professional skills
Students' self-study
One-to-One tutorial
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Oral exam
Recommended literature
 • Obchodní zákoník : komentář. 11. vyd. Praha : C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-487-2.
 • Bejček, Eliáš, Raban a kol. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. Praha: C. H. Beck, 2010.
 • Bejček, J. Existenční ochrana konkurence. Brno: PF MU, 1996.
 • Černá, S. Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2. vydání. Praha: Linde, 2004. ISBN 80-7201-416-1.
 • Černá, S. Obchodní právo. III. díl (Akciová společnost). Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-164-1.
 • Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-7273-071-1.
 • Dědič, J., Čech, P. Evropské právo společností. 1. vydání. Praha: Polygon, 2004. ISBN 80-7273-110-6.
 • Dědič, J., Čech, P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU anebo co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo?. Praha: Polygon, 2005. ISBN 80-7273-122-X.
 • Dědič, J., Štenglová, I. Akciová společnost. Praha: C. H. Beck.
 • Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R. Akciové společnosti. 7. vydání. . Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-404-9.
 • Dvořák, T. Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva. 1. vydání. Praha, 2012. ISBN 978-80-7357-755-1.
 • Dvořák, T. Akciová společnost a Evropská společnost. 2. vydání. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-430-7.
 • Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-551-8.
 • Dvořák, T. Družstvo. Praha: C. H. Beck, 2. vydání, 2002.
 • Dvořák, T. Přeměny obchodních společností a družstev. 1. vydání. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-376-8.
 • Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. 3. vydání. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7657-344-7.
 • Eliáš, Bartošíková, Pokorná a kol. Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva. Praha: C. H. Beck, 2010.
 • Eliáš, K., Hanák, O. Sbírka příkladů z obchodního práva. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-443-0.
 • Eliáš, Karel. Kurs obchodního práva. Obecná část, Soutěžní právo. 5. vyd. Praha : C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-583-4.
 • Eliáš, Karel. Sbírka příkladů z obchodního práva : (pro potřeby seminárního studia). 3. vyd. V Praze : C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-443-0.
 • Hajn, Petr; Bejček, Josef. Jak uzavírat obchodní smlouvy. 2. vyd. Praha : Linde, 2003. ISBN 80-7201-415-5.
 • Hajn, Petr. Právo nekalé soutěže : Systematický výklad. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně - právnická fakulta, 1994. ISBN 80-210-0923-3.
 • Kotásek, Josef. Kurs obchodního práva : právo cenných papírů. 5. vyd. Praha : C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7179-454-7.
 • Kotoučová, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-320-2.
 • Kuhn, Štenglová, Bílá, Havel a kol. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-056-0.
 • Pauly, J. Základní teoretické otázky cenných papírů. 1. vydání. Brno: Tribun, 2009.
 • Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. IV. díl, 1. vydání. Praha: Linde, 1997. ISBN 80-7201-095-6.
 • Pelikánová, I. Obchodní právo. Obligační právo ? komparativní rozbor. IV. díl. 1. vydání. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-202-8.
 • Pelikánová, I., Černá, S. a kol. Obchodní právo. II. díl (Společnosti obchodního práva a družstva), 1. vydání. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-149-0.
 • Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. I. díl, 4. vydání. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7357-009-2.
 • Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. II. díl, 3. vydání. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-86395-99-5.
 • Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. III. díl, 2. vydání. Praha: Linde, 1998. ISBN 80-7201-120-0.
 • Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. Svazek I. až III. Praha: Linde, 1995.
 • Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. V. díl, 1. vydání. Praha: Linde, 1999. ISBN 80-7201-175-8.
 • Pelikánová, I. Obchodní právo. I. díl, 1. vydání. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-7357-062-9.
 • Pokorná, J., Čáp., Z., Kovařík, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha, 2009. ISBN 978-80-7357-491-8.
 • Pokorná, Jarmila. Subjekty obchodního práva : vybrané problémy. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1997. ISBN 80-210-1519-5.
 • Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer