Course: Commercial Law 4

« Back
Course title Commercial Law 4
Course code KOP/OP4
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
 • Outlá Anna, JUDr.
 • Vítek Jindřich, JUDr. Ph.D.
 • Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
 • Raban Přemysl, Prof. JUDr. CSc.
 • Ficner Tomáš, JUDr. Ph.D.
 • Kurz Patrik, Mgr.
Course content
- securities - capital market - contract of securities - lex ferenda (civil law, corporate law, capital market law)

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Individual study, Students' self-study, Self-study of literature, Lecture, Practicum
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Individual project (40) - 26 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 32 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
OP1 - OP3
learning outcomes
Knowledge and ability of concept of private commercial law. Knowledge of capital market.
teaching methods
Lecture
Practicum
Students' self-study
Self-study of literature
Individual study
One-to-One tutorial
assessment methods
Test
Report
Seminar work
Quality of a written report
Recommended literature
 • Obchodní zákoník : komentář. 10., podstatně rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-346-9.
 • Bejček, J. Existenční ochrana konkurence. Brno: MU, 1996.
 • Bejček, Josef. Kartelové právo. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1995. ISBN 80-210-1064-9(199.
 • Dědič, Jan. Akciové společnosti. 1.vyd. Praha : C.H. Beck, 1997. ISBN 80-7179-107-5.
 • Eliáš, K a kol.. Kurs obchodního práva. C. H. Beck, Praha (3 svazky).
 • Eliáš, K. Sbírka příkladů z obchodního práva. Praha: C. H. Beck, 1996.
 • Eliáš, Karel; Bartošíková, Miroslava,; Pokorná, Jaroslava. Kurs obchodního práva II : právnické osoby jako podnikatelé. 4.vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-800-2.
 • Eliáš, Karel; Havel, Bohumil,; Zuklínová, Michaela,; Dvořák, Tomáš. Osnova občanského zákoníku. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-205-9.
 • Eliáš, Karel. Společnost s ručením omezeným. 1. vyd. Praha : Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6.
 • Hajn, P. Jak jednat v boji s konkurencí. Praha: Linde, 1996.
 • Kopáč, L. Obchodní kontrakty. Praha: Prospektrum, 1994.
 • Pelikánová, I. a kol. Obchodní jméno, I. a II. Praha: Codex, 1998.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 5 Winter