Course: Commercial Law 3

« Back
Course title Commercial Law 3
Course code KOP/OP3R
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 7
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
 • Raban Přemysl, Prof. JUDr. CSc.
 • Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
 • Vítek Jindřich, JUDr. Ph.D.
 • Ficner Tomáš, JUDr. Ph.D.
 • Maisner Martin, JUDr. Ph.D.
Course content
1. The concept, nature, function and regulation of securities 2. Basic concepts associated with securities and securities sorting 3. Book-entry securities 4. The subjects of capital market - generally 5. Securities dealers, organizers of the regulated market 6. Collective investment (investment companies and investment funds) 7. Basic rules of the capital market and monitor compliance 8. The concept of insolvency law and insolvency proceedings, bankruptcy and ways of its solution 9. Bankruptcy Court and the litigants and the legal status of the debtor and the insolvency creditors 10. The course of the insolvency proceedings

Learning activities and teaching methods
Lecture, Seminar
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
passing of OP1R a OP2R
professional skills
vyjádřit se v mluvených i psaných projevech jasně a srozumitelně; prezentovat vhodným způsobem sám sebe před známým i neznámým publikem; používat s porozuměním odborný jazyk; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
- understand specialist Business Law terminology
- acquire the basic general principles of Law of Obligations within Business Law
- understand the significance of the scientific field of Business Law within the legal system of the state as well as within the relations to EU Law
- describe the basic institutes of the obligation part of Business Law
- assess the current role and significance of the obligation part of Business Law in business relations
- identify and define the strengths and weaknesses of the current legal regulation of Law of Obligations within Business Law
professional skills
- apply the knowledge to model situations with respect to the obligation part of Business Law
- act and find solutions of common business issues
- evaluate, justify and consider the selected solutions in accordance with the legal order of the Czech Republic and the EU and draw general conclusions
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar
professional skills
Lecture
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Test
Oral exam
professional skills
Test
Oral exam
Recommended literature
 • Občanský zákoník : komentář. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-370-8.
 • Bejček, J., Šilhán, J. a kol. Obchodní smlouvy. Závazky z podnikání. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-547-9.
 • Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kol. Obchodní právo. Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7552-333-4.
 • Černá, Stanislava. Sbírka příkladů z obchodního práva. 3., přeprac. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-501-6.
 • Hásová, J. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-555-8.
 • Kotásek, J., Pihera, V., Pokorná, J., Vítek, J. Právo cenných papírů. Praha: C.H.Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-515-2.
 • Kovařík, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 6., přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-402-5.
 • Kozák, J., Dadam, A., Pachl, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7552-135-4.
 • Pauly, J. Teoretické a legislativní základy cenných papírů. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7552-421-8.
 • Pauly, J. Základní teoretické otázky cenných papírů. 1. vydání. Brno: Tribun, 2009. ISBN 978-80-7399-650-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 3 Summer
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 3 Summer