Course: Commercial Law 3

« Back
Course title Commercial Law 3
Course code KOP/OP3
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 7
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Maisner Martin, JUDr. Ph.D.
 • Raban Přemysl, Prof. JUDr. CSc.
 • Vítek Jindřich, JUDr. Ph.D.
 • Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
 • Ficner Tomáš, JUDr. Ph.D.
 • Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
 • Kurz Patrik, Mgr.
 • Burešová Kateřina, JUDr.
Course content
1. The concept, nature, function and regulation of securities 2. Basic concepts associated with securities and securities sorting 3. Book-entry securities 4. The subjects of capital market - generally 5. Securities dealers, organizers of the regulated market 6. Collective investment (investment companies and investment funds) 7. Basic rules of the capital market and monitor compliance 8. The concept of insolvency law and insolvency proceedings, bankruptcy and ways of its solution 9. Bankruptcy Court and the litigants and the legal status of the debtor and the insolvency creditors 10. The course of the insolvency proceedings

Learning activities and teaching methods
Lecture, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Individual project (40) - 26 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 32 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
OP1 a OP2
learning outcomes
A student understands specialist Business Law terminology, he/she has acquired the basic general principles of Law of Obligations within Business Law, he/she understands the significance of the scientific field of Business Law within the legal system of the state as well as within the relations to EU Law. A student can describe the basic institutes of the obligation part of Business Law, he/she is able to assess the current role and significance of the obligation part of Business Law in business relations, he/she can identify and define the strengths and weaknesses of the current legal regulation of Law of Obligations within Business Law, he/she is able to apply the knowledge to model situations with respect to the obligation part of Business Law, he/she is expected to act and find solutions of common business issues, he/she can evaluate, justify and consider the selected solutions in accordance with the legal order of the Czech Republic and the EU and he/she is able to draw general conclusions.
teaching methods
Lecture
Seminar
assessment methods
Oral exam
Test
Recommended literature
 • Obchodní zákoník : komentář. 10., podstatně rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-346-9.
 • Bejček, J. Existenční ochrana konkurence. Brno: MU, 1996.
 • Bejček, Josef. Kartelové právo. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1995. ISBN 80-210-1064-9(199.
 • Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-7273-071-1.
 • Dědič, Jan. Akciové společnosti. 1.vyd. Praha : C.H. Beck, 1997. ISBN 80-7179-107-5.
 • Eliáš, K a kol.. Kurs obchodního práva. C. H. Beck, Praha (3 svazky).
 • Eliáš, K., Hanák, O. a kol. Sbírka příkladů z obchodního práva. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-443-0.
 • Eliáš, K. Sbírka příkladů z obchodního práva. Praha: C. H. Beck, 1996.
 • Eliáš, Karel; Bartošíková, Miroslava,; Pokorná, Jaroslava. Kurs obchodního práva II : právnické osoby jako podnikatelé. 4.vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-800-2.
 • Eliáš, Karel. Společnost s ručením omezeným. 1. vyd. Praha : Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6.
 • Hajn, P. Jak jednat v boji s konkurencí. Praha: Linde, 1996.
 • Kopáč, L. Obchodní kontrakty. Praha: Prospektrum, 1994.
 • Kotásek, J., Pihera, V., Pokorná, J., Raban, P., Vítek, J. a kol. Kurs obchodního práva ? Právo cenných papírů. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7179-454-7.
 • Kotoučová J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-320-.
 • Pauly, J. Základní teoretické otázky cenných papírů. 1. vydání. Brno: Tribun, 2009. ISBN 978-80-7399-650-5.
 • Pelikánová, I. a kol. Obchodní jméno, I. a II. Praha: Codex, 1998.
 • Pokorná, J., Čáp., Z., Kovařík, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. ISBN 978-80-7357-491-8.
 • Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 4 Summer