Course: Commercial Law 2

« Back
Course title Commercial Law 2
Course code KOP/OP2R
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
 • Raban Přemysl, Prof. JUDr. CSc.
 • Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
 • Vítek Jindřich, JUDr. Ph.D.
 • Outlá Anna, JUDr.
 • Maisner Martin, JUDr. Ph.D.
 • Ficner Tomáš, JUDr. Ph.D.
 • Kurz Patrik, Mgr.
Course content
1. Common interpretation of business companies and co-operatives. 2. Unlimited liability company. 3. Limited partnership company. 4. Limited liability company. 5. Joint stock company. 6. Special regulations of joint stock companies (banks, insurance companies and reinsurance companies, pension funds etc.). 7. Co-operative. 8. European corporate law. 9. Reorganization of companies and co-operatives. 10. Holding law.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Seminar
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 58 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
passing of OP1R
professional skills
vyjádřit se v mluvených i psaných projevech jasně a srozumitelně; prezentovat vhodným způsobem sám sebe před známým i neznámým publikem; používat s porozuměním odborný jazyk; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
- understand specialist Business Law terminology
- acquire the basic general Business Law principles
- understand the significance of the scientific field of Business Law within the legal system of the state as well as within the relations to EU Law
- describe the basic institutes of the corporate part of Business Law
- assess the current role and significance of business companies and co-operatives for the development of the national economy
- identify and define the strengths and weaknesses of the current legal regulation of business companies and co-operatives
professional skills
- apply the knowledge to model situations with respect to the common issues of corporate governance
- act and find solutions where management of companies and co-operatives is concerned
- evaluate, justify and consider the selected solutions in accordance with the legal order of the Czech Republic and the EU and draw general conclusions
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar
professional skills
Lecture
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Test
Oral exam
professional skills
Test
Oral exam
Recommended literature
 • Občanský zákoník : komentář. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-370-8.
 • Zákon o obchodních korporacích : komentář. Vydání první. 2014. ISBN 978-80-7478-537-5.
 • Bělohlávek, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích.. Plzeň, 2013. ISBN 978-80-7380-451-0.
 • Černá, Stanislava. Sbírka příkladů z obchodního práva. 3., přeprac. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-501-6.
 • Černá, Stanislava; Štenglová, Ivana,; Pelikánová, Irena. Právo obchodních korporací. 1. vydání. 2015. ISBN 978-80-7478-735-5.
 • Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R. Akciové společnosti. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-404-9.
 • Dvořák, T. Akciová společnost. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7478-961-8.
 • Dvořák, T. Bytové družstevnictví. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2017. ISBN 978-80-7460-643-2.
 • Dvořák, Tomáš. Osobní obchodní společnosti : ve světle rekodifikace českého obchodního práva. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-755-1.
 • Dvořák, Tomáš. Přeměny obchodních korporací. Vydání první. 2015. ISBN 978-80-7478-803-1.
 • Dvořák, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-633-4.
 • Eliáš, Karel. Akciová společnost : Systematický výklad obecného akciového právase zřetelem k jeho reformě. [1.vyd.]. Praha : Linde, 2000. ISBN 80-7201-232-0.
 • Eliáš, Karel. Společnost s ručením omezeným. 1. vyd. Praha : Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6.
 • Havel, B., Štenglová, I., Dědič, J., Jindřich, M. a kol. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-285-4.
 • Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol. Obchodní společnosti a družstva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-475-9.
 • Štenglová, I., Havel, B., Cíleček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-480-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter