Course: Commercial Law 2

« Back
Course title Commercial Law 2
Course code KOP/OP2
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Krejsová Zuzana, JUDr.
 • Vítek Jindřich, JUDr. Ph.D.
 • Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
 • Outlá Anna, JUDr.
 • Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
 • Raban Přemysl, Prof. JUDr. CSc.
 • Ficner Tomáš, JUDr. Ph.D.
Course content
1. Common interpretation of business companies and co-operatives. 2. Unlimited liability company. 3. Limited partnership company. 4. Limited liability company. 5. Joint stock company. 6. Special regulations of joint stock companies (banks, insurance companies and reinsurance companies, pension funds etc.). 7. Co-operative. 8. European corporate law. 9. Reorganization of companies and co-operatives. 10. Holding law.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 32 hours per semester
 • Individual project (40) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
passing of OP1
learning outcomes
A student understands specialist Business Law terminology, he/she has acquired the basic general Business Law principles, he/she understands the significance of the scientific field of Business Law within the legal system of the state as well as within the relations to EU Law. A student can describe the basic institutes of the corporate part of Business Law, he/she is able to assess the current role and significance of business companies and co-operatives for the development of the national economy, he/she can identify and define the strengths and weaknesses of the current legal regulation of business companies and co-operatives, he/she is able to apply the knowledge to model situations with respect to the common issues of corporate governance, he/she is expected to act and find solutions where management of companies and co-operatives is concerned, he/she can evaluate, justify and consider the selected solutions in accordance with the legal order of the Czech Republic and the EU and he/she is able to draw general conclusions.
teaching methods
Lecture
Seminar
assessment methods
Oral exam
Test
Recommended literature
 • Obchodní zákoník : komentář. 10., podstatně rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-346-9.
 • Bejček, J. Existenční ochrana konkurence. Brno: MU, 1996.
 • Bejček, Josef. Kartelové právo. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1995. ISBN 80-210-1064-9(199.
 • Černá, S. Obchodní právo. III. díl (Akciová společnost). Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-164-1.
 • Černá, S. Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2. vydání. Praha: Linde, 2004. ISBN 80-7201-416-1.
 • Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-7273-071-1.
 • Dědič, J., Čech, P. Evropská akciová společnost. 1. vydání. Praha: Polygon, 2006. ISBN 80-7273-133-5.
 • Dědič, J., Čech, P. Evropské právo společností. 1. vydání.. Praha: Polygon, 2004. ISBN 80-7273-110-6.
 • Dědič, J., Čech, P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU anebo co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo? 2. vydání.. Praha: Polygon, 2005. ISBN 80-7273-122-X.
 • Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R. Akciové společnosti. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-404-9.
 • Dědič, Jan. Akciové společnosti. 1.vyd. Praha : C.H. Beck, 1997. ISBN 80-7179-107-5.
 • Dvořák, T. Akciová společnost a Evropská společnost. 2. vydání.. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-430-7.
 • Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-551-8.
 • Dvořák, T. Družstvo. Praha: C. H. Beck, 2. vydání, 2002.
 • Dvořák, T. Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-755-.
 • Dvořák, T. Přeměny obchodních společností a družstev. 1. vydání. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-376-8.
 • Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. 3. vydání. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7657-344-7.
 • Eliáš, K., Hanák, O. a kol. Sbírka příkladů z obchodního práva. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-443-0.
 • Eliáš, K., Pokorná, J., Dvořák, T. Kurs obchodního práva ? Obchodní společnosti a družstva. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-048-5.
 • Eliáš, K. Sbírka příkladů z obchodního práva. Praha: C. H. Beck, 1996.
 • Eliáš, Karel; Bartošíková, Miroslava,; Pokorná, Jaroslava. Kurs obchodního práva II : právnické osoby jako podnikatelé. 4.vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-800-2.
 • Eliáš, Karel. Společnost s ručením omezeným. 1. vyd. Praha : Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6.
 • Hajn, P. Jak jednat v boji s konkurencí. Praha: Linde, 1996.
 • Havel, Bohumil. Obchodní korporace ve světle proměn : variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací. Vyd. 1. Praha : Auditorium, 2010. ISBN 978-80-87284-11-7.
 • Kopáč, L. Obchodní kontrakty. Praha: Prospektrum, 1994.
 • Kuhn, P., Štenglová, I., Bílá, I., Havel, B. a kol. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-056-0.
 • Pelikánová, I. a kol. Obchodní jméno, I. a II. Praha: Codex, 1998.
 • Pelikánová, I., Černá, S. a kol. Obchodní právo. II. díl (Společnosti obchodního práva a družstva), 1. vydání. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-149-8.
 • Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. II. díl, 3. vydání. Praha: ASPI, 2004. ISBN 0-86395-99-5.
 • Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. III. díl, 2. vydání. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7201-120-0.
 • Pokorná, J., Čáp., Z., Kovařík, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. ISBN 978-80-7357-491-8.
 • Richter, Tomáš. Insolvenční právo. Vyd. 1. Praha : ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-329-4.
 • Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 4 Winter