Course: Commercial Law 1

« Back
Course title Commercial Law 1
Course code KOP/OP1R
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
 • Raban Přemysl, Prof. JUDr. CSc.
 • Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
 • Outlá Anna, JUDr.
 • Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
 • Ficner Tomáš, JUDr. Ph.D.
 • Maisner Martin, JUDr. Ph.D.
 • Kurz Patrik, Mgr.
Course content
1. Business Law as a segment of Private Law. The development, principles and sources of Business Law. 2. The relationship between Business Law and EU Law. 3. The basic Business Law terms. Business Law entities. 4. Company Law. 5. Enterpreneurs´ conduct. 6. Unfair competition. 7. Economic competition. 8. Commercial Register and other records of business persons. 9. Trade Law

Learning activities and teaching methods
Lecture, Seminar
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 22 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
General civil and obligation law.
professional skills
vyjádřit se v mluvených i psaných projevech jasně a srozumitelně; prezentovat vhodným způsobem sám sebe před známým i neznámým publikem; používat s porozuměním odborný jazyk; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
- understand general Business Law terms
- acquire the basic general Business Law principles
- understand the significance of the scientific field of Business Law within the legal system of the state as well as within the relations to EU Law
- describe the basic institutes of the general part of Business Law
- assess the current role of business relationships in the legal order of the Czech Republic and in the national economy
- identify and define the strengths and weaknesses of the present development of Business Law
professional skills
- apply the knowledge to model situations in the area of national economy
- act and find solutions in accordance with the principles of Business Law
- evaluate, justify and consider the selected solutions in accordance with the legal order of the Czech Republic and the EU and draw general conclusions
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar
professional skills
Lecture
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Test
Oral exam
professional skills
Test
Oral exam
Recommended literature
 • Občanský zákoník : komentář. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-370-8.
 • Zákon o obchodních korporacích : komentář. Vydání první. 2014. ISBN 978-80-7478-537-5.
 • Bejček, J. a kol. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-547-3.
 • Bělohlávek, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích.. Plzeň, 2013. ISBN 978-80-7380-451-0.
 • Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7478-735-5.
 • Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kol. Obchodní právo. Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7552-333-4.
 • Černá, Stanislava. Sbírka příkladů z obchodního práva. 3., přeprac. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-501-6.
 • Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R. Akciové společnosti. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-404-9.
 • Dvořák, T. Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva. 1. vydání. Praha, 2012. ISBN 978-80-7357-755-1.
 • Dvořák, T. Akciová společnost. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7478-961-8.
 • Dvořák, T. Přeměny obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. ISBN 978-80-7478-803-1.
 • Dvořák, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-633-4.
 • Eliáš, Karel. Akciová společnost : Systematický výklad obecného akciového právase zřetelem k jeho reformě. [1.vyd.]. Praha : Linde, 2000. ISBN 80-7201-232-0.
 • Eliáš, Karel. Společnost s ručením omezeným. 1. vyd. Praha : Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6.
 • Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol. Obchodní společnosti a družstva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-475-9.
 • Štenglová, I., Havel, B., Cíleček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-780-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer