Course: Intellectual Property Law

« Back
Course title Intellectual Property Law
Course code KOP/IPL
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Maisner Martin, JUDr. Ph.D.
  • Macgregor Pelikánová Radka, JUDr.
Course content
1. Introduction to the class. 2. The meaning, concepts, origins and reasons of Intellectual Property Law 3. Categorization and Types of the Intellectual Property Law 4. History of the Intellectual Property - International Treaties and Conventions 5. Copyright 6. Designation industrial property - trademarks, appellation of origin. 7. Solution industrial property - patents, utility models? 8. Other intellectual property - domain names, know-how, trade secret 9. Licensing IP, Enforcement of IP 10. Team presentations.

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
  • Individual project (40) - 17 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
orientovat se v základech práva jako normativního systému, mít teoretické i praktické zkušenosti v základech právního systému ČR a práva duševního vlastnictví
znalost anglického jazyka alespoň úrovně B2
professional skills
vyjadřovat se v mluvených a psaných projevech jasně a srozumitelně, používat s porozuměním odborný cizí jazyk, vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problémů
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
porozumět právu duševního vlastnictví a jeho funkci, znát základní typy předmětů duševního vlastnictví a jejich právní režim
professional skills
analyzovat kritické výzvy a problémy vztahující se k duševnímu právu a vlastnictví
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar
Students' portfolio
Discussion
professional skills
Lecture
Seminar
Students' portfolio
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Written exam
Individual presentation at a seminar
Group presentation at a seminar
Project
professional skills
Oral exam
Written exam
Individual presentation at a seminar
Group presentation at a seminar
Project
Recommended literature
  • Barnes, Dworkin, Richards. Law for Business. 12. ed. New York, 2015. ISBN 9781259254215.
  • Stim, Richard. Patent, Copyrignt, Trademark. Nolo, 2009. ISBN 97814113309201.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter