Course: Bankruptcy law in theory and case law

« Back
Course title Bankruptcy law in theory and case law
Course code KOP/INSP
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Marešová Marcela, JUDr. Ph.D., MBA
 • Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Course content
- Insolvency law - economic background of insolvency law - principles of insolvency law - rules on initializing of insolvency procedure - bankruptcy - its solutions - liquidation - dicharge from debts - international insolvency law

Learning activities and teaching methods
Discussion, Seminar classes, Lecture
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 32 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
General knowledge corporate and civil procedure law.
professional skills
vyjádřit se v mluvených i psaných projevech jasně a srozumitelně; prezentovat vhodným způsobem sám sebe před známým i neznámým publikem; používat s porozuměním odborný jazyk; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
porozumět právní i ekonomické podstatě insolvenčního práva a jeho zásadám
porozumět pravidlům zahájení insolvenčního řízení, úpadku a jednotlivým způsobům jeho řešení (konkurs, reorganizace, oddlužení) a také insolovenci s mezinárodním prvkem, a to včetně všech procesněprávních otázek
professional skills
ability of comparison of two different legal texts, ability of distinguishing between partial issues
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Discussion
Seminar classes
professional skills
Lecture
Discussion
Seminar classes
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Written exam
professional skills
Oral exam
Written exam
Recommended literature
 • Přehled judikatury ve věcech konkursu a vyrovnání : aktualizovaný text zákona s judikaturou. Praha : ASPI, 2005. ISBN 80-7357-067-X.
 • Bělohlávek, Alexander, J. Evropské a mezinárodní inslovenční právo TZK 68. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-591-9.
 • Eliáš, Bejček, Hajn, Ježek a kol. Kurs obchodního práva. Praha: C.H.Beck, 2006..
 • Hásová, Moravec. Inslovenční řízení. 2013. ISBN 978-80-7400-459-9.
 • Kislingerová, Eva; Richter, Tomáš; Smrčka, Luboš. Insolvenční praxe v České republice v období 2008-2013. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-497-1.
 • Kozák, Jan. Insolvenční zákon a předpisy související, nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7357-243-3.
 • Maršíková, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele : příručka zejména pro neprávníky. 2. vyd. Praha : Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-862-8.
 • Richter, Tomáš. Inslovenční právo. Praha: Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-329-4.
 • Zelenka, Jaroslav; Maršíková, Jolana. Zákon o konkursu a vyrovnání a předpisy souvisící : komentář. 2. podst. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Linde, 2002. ISBN 80-7201-323-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Public Administration (15) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter
Faculty of Law Public Administration (12) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter
Faculty of Law Public Administration (11) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Public Administration (14) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Public Administration (13) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter