Course: Thesis Tutorial (Commercial Law)

« Back
Course title Thesis Tutorial (Commercial Law)
Course code KOP/DP
Organizational form of instruction no contact
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 18
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
Course content
The thesis is the final work of student in the master study program.

Learning activities and teaching methods
Individual study
  • E-learning (given by an e-learning course) - 468 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
znát různé strategie k získání a zpracování poznatků a informací; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému nebo ověřovat hypotézy; uplatňovat při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívat i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice, kriticky přistupovat ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovávat a využívat
professional skills
vyjadřovat se v psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit; používat s porozuměním odborný jazyk; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků, rozpoznat problém, objasnit jeho podstatu, rozčlenit ho na části
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
znát zpracovávanou problematiku, rozumět její materii v širších souvislostech
professional skills
be able to present independently the results of its independent research work in front of the examination board, to defend their project and selection of research methods, and, at the same time, critically evaluate achieved results and outline prospects of further development in the relevant area.
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Individual study
professional skills
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Master's thesis assessment
professional skills
Master's thesis assessment
Recommended literature


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer