Course: Joint-stock company

« Back
Course title Joint-stock company
Course code KOP/AS
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Course content
History of regulation of the join-stock company. The concept and general questions of the join-stock company. Establishment and incorporation of the join-stock company. Acting on behalf of a join-stock company. Participating Securities. Shareholders and their legal status. Bodies of the join-stock company. Property issues and capital of join-stock companies. Cancellation, termination and conversion of the join-stock company. Business group.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Instruction based on dialogue, Lecture with visual aids
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
žádné, předmět je otevřen pro studenty všech ročníků bez výjimky
professional skills
vyjádřit se v mluvených i psaných projevech jasně a srozumitelně; prezentovat vhodným způsobem sám sebe před známým i neznámým publikem; používat s porozuměním odborný jazyk; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
Detailed knowledge of legislation. Ability to analyze normative legislation.
professional skills
soustředit se na studium platné právní úpravy akciové společnosti; v tomto kontextu se seznámit i s navazujícími instituty obchodního práva
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Instruction based on dialogue
Lecture with practical applications
professional skills
Lecture with visual aids
Instruction based on dialogue
Lecture with practical applications
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Oral exam
Recommended literature
  • Bělohlávek, A. J. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013.
  • Štenglová, I., Havel, B., Cíleček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2013.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Public Administration (17) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer