Předmět: Analýza učebnic NJ na ZŠ

« Zpět
Název předmětu Analýza učebnic NJ na ZŠ
Kód předmětu KNJ/UCDIZ
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Salcmanová Eva, Mgr.
  • Průcha-Wittmann Julia, Mgr. B. A.
Obsah předmětu
1. Výukové materiály DaF (definice, funkce, role, přehled) 2. Analýza výukových materiálů (kritéria, výběr, analýza, doporučení) 3. Audio materiály k porovnání 4. Funkce obrázků ve výuce 5. Presentace interaktivní tabule a digitálních cvičeni 6. Mikrovýstupy na tabuli a různé cvičení 7. Význam a možnosti sebehodnocení žáků v učebnicích 8. -11. Presentace zvoleného učebnicového souboru, diskuze 12. Presentace a možnosti spolupráce s nakladatelstvím (Fraus, Hueber, Klett) 13. Evaluace kurzu

Studijní aktivity a metody výuky
Výuka podporovaná multimédii, Prezentace práce studentů, Seminář
  • Kontaktní výuka - 40 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 15 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
definovat jednotlivé jazykové úrovně dle Společného evropského jazykového rámce
Odborné dovednosti
samostatně pracovat s odbornou literaturou
Výsledky učení
Odborné znalosti
formulovat kritéria výběru vhodných výukových materiálů pro ZŠ
popsat a charakterizovat nejpoužívanější učební soubory na ZŠ v ČR
definovat důležitost pojmu a možnosti evaluace ve vyučování na ZŠ
Odborné dovednosti
analyzovat výukové materiály z hlediska jejich efektivity pro výuku NJ na ZŠ
prezentovat a obhájit vybraný učební materiál
samostatně pracovat s interaktivní tabulí a elektronickou podporou učebnic
prezentovat vlastní výukový materiál
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Seminář
Výuka podporovaná multimédii
Prezentace práce studentů
Odborné dovednosti
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Individuální prezentace na semináři
Seminární práce
Odborné dovednosti
Demonstrace dovedností při semináři
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
  • aktuální učebnice pro základní školy.
  • Stockholmer Kriterienkatalog.
  • KAST B., NEUNER, G. Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von LZur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den fremdsprachlichen Deutschunterricht.t.
  • STEINIG, W., HUNEKE, H.-W. Sprachdidaktik Deutsch. Eine Einführung.
  • STORCH, G. Deutsch als Fremdsprache- Eine Didaktik. Paderborn, 2009.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro základní školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro základní školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní